Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hudební výchova

1. 9. 2011

 

 
 

Vzdělávací oblast :
Vyučovací předmět :

 
Charakteristika předmětu
 
V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.
 
Hudební výchova si klade za cíl rozvíjet zájem o hudbu prostřednictvím hravých, kreativních přístupů v souladu s rozdílnou dětskou hudební úrovní. Prostřednictvím recepčních, reprodukčních a aktivních hudebních projevů v jednotlivých hudebních činnostech je hravý přístup posunut na vyšší kvalitativní úroveň. V hodinách hudební výchovy využívá učitel spojení přirozené rytmicko melodické složky mateřské řeči, zpěvu, pohybu, aktivního poslechu a instrumentální hry.Všechny složky se navzájem doplňují a ovlivňují. Ve vzdělávacím předmětu hudební výchova směřujeme výuku ještě specificky k :
·         rozvoji tonálního cítění
·         kultivaci hlasových, rytmických, pohybových, poslechových, instrumentálních schopností, dovedností a návyků
·         práci s hudebně nerozvinutými žáky
·         rozvoji osobnosti žáka
·         objevování světa hudby, naučit žít s hudbou, rozumět jí a prožívat
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
·         pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace
·         chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
·         spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
·         uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
·         zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
 
 
Výuka Hudební výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Umění a kultura přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
 
Kompetence k učení: žák se učí vybírat a využívat hudební znaky, termíny a symboly, tím, že: učitel žákům pojmenuje znaky, symboly hudebního písma, seznámí je se způsobem hraní na rytmicko melodické nástroje Orffovského instrumentáře, naučí je orientovat se v hudebním zápise
 
Kompetence k řešení problémů: žák umí kriticky zhodnotit svůj výkon a diskutovat o něm, nenechá se odradit případným počátečním nezdarem a učí se hledat řešení problému tím, že: učitel vhodnými metodami práce umožňuje žákovi realizovat se ve vokální, instrumentální či pohybové činnosti, citlivě opravuje případné nedostatky a nabízí cestu nápravy.
 
Kompetence komunikativní: žák se učí rozumět novému hudebnímu způsobu vyjadřování, učí se pracovat ve skupině tím, že: učitel žáky seznámí s gesty  hudební řeči, pomáhá jim zvolit vhodný rytmický, melodický, pohybový doprovod, respektuje individuální zvláštnosti žáků.
 
Kompetence sociální a personální: žák se učí spolupracovat, podílet se na radostné, tvořivé atmosféře ve třídě, postupně se osměluje k individuálnímu vokálnímu, rytmickému, pohybovému či instrumentálnímu projevu, vytváří si pozitivní představu o sobě samém a buduje sebedůvěru tím, že: učitel vytváří ve třídě optimálně zdravé, radostné prostředí, ve kterém umožní každému žákovi realizovat se podle jeho individuálních schopností a dovedností.
 
Kompetence občanské: žák se postupně seznamuje s naší i světovou hudební historií, s hudební minulostí a přítomností svého města a blízkého okolí, vytváří si osobní citový vztah k uměleckému dílu, učí se pochopit způsob života jedinců smyslově postižených tím, že: učitel se žáky připravuje školní, veřejná vystoupení, akademie, navštěvuje se žáky hudební pořady, besedy, koncerty, doporučuje jim a hovoří s nimi o hudebních pořadech v médiích.
 
Kompetence pracovní: žák realizuje získané znalosti a dovednosti tím, že: učitel je vede ke správnému držení těla při vokálních, pohybových činnostech, demonstruje žákům možnosti práce s lidským hlasem, učí je postupnému osvojování základů hlasové hygieny, upozorňuje na nebezpečí hudebního smogu, učí je pečovat o používané hudební nástroje, upozorňuje na možná nebezpečí při zacházení s hudební technikou..
 
 
OSV    Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV 1              Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSV 2              Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne
OSV 4              Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění-relaxace           
OSV 5              Kreativita:cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích
                        Sociální rozvoj
OSV 7              Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou třídy jako sociální skupiny).
OSV 8              Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov;dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči a vokálního projevu, výraz).
OSV 9              Kooperace a kompetice: dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky.


 
MV     Mediální výchova
MV 5               Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na kulturu (role filmu, televize, internetu v životě jednotlivce, rodiny, společnosti).
VMEGS         Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MEGS 1          Evropa a svět nás zajímá: rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
 
ENV   Environmentální výchova
ENV 4             Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví)
 
 
 
3.      Učební plán předmětu Hudební výchova v souladu s učebním plánem školy 
 

ročník
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
Hudební výchova
1
1
1
1
1
5