Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hudební výchova 4. - 5. ročník

1. 9. 2011

 

Vzdělávací obsah předmětu ve 4. – 5. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2.období – 4.ročník

 
 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák:
1.      zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
2.      orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
3.      využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
4.      rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
5.      vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
6.      rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
7.      ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
 
 
Vzdělávání v předmětu ve 4. ročníkusměřuje k:
·         upevňování návyků správné hlasové hygieny
·         intonačně čisté a rytmicky přesné interpretaci písně
·         vytváření základů dvojhlasého zpěvu (kánon, držené prodlevové tóny), i s oporou melodického nástroje
·         dalšímu prohloubení znalostí o hudbě českých i světových skladatelů
·         k seznámení se základy hudební teorie, k dovednosti orientovat se v notovém zápise
·         ke schopnosti pohybem sdělovat své pocity, nálady
 
 
 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
Vokální činnosti
OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
 
OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
 
Hlasová hygiena
Dechová, hlasová, artikulační cvičení
(rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, hudební dělení slov, frázování)
Lidová píseň (jednohlas, dvojhlas – kánon)
Umělá píseň
Populární píseň pro děti
Melodizace textu
Intonace: model edec, čtyřzvuk, spodní 5. stupeň
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov,dovednosti pro sdělování verbální i  neverbální (technika řeči a vokálního projevu, výraz).
MEGS 1: Evropa a svět nás zajímá: naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
ENV 4: Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví)
Rytmické činnosti
OVO 3: využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
OVO 5: vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
 
Rytmus, metrum,doprovod písně
Předvětí závětí
Rytmizace říkadel
Rytmické doprovody písní
(Orffovy hudební nástroje)
OSV 1: Rozvoj schopnostípoznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 8: Komunikace: řeč zvuků a slov; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz).
Poslechové činnosti
OVO 6: rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické změny
 
Sluchové
rozlišení melodické, rytmické tempové, dynamické změny
Výrazové prostředky hudby
Hudební nástroje
Kratší skladby českých i světových skladatelů
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolněnírelaxace
MV 5: Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na kulturu (role filmu, televize, Internetu v životě jednotlivce, rodiny, společnosti)
Hudebně teoretické znalosti
OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
 
Nota čtvrťová s tečkou
Předtaktí
Taktování 4/4 = C taktu
Hudební abeceda
Rytmický zápis čtyřtaktí jednoduché lidové písně
OSV 1: Rozvoj schopnostípoznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
Hudebně pohybové činnosti
OVO 4: rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
 
OVO 7: ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků
 
Pohybové ztvárnění rytmu, melodie, dynamiky(hudební motiv, perioda, hudební věta)
Taneční hry
Lidový tanec (polka)
Poskočný krok
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne.
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění relaxace
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost
OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (pohybová technika, výraz).
OSV 9: Kooperace a kompetice: dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky.
Instrumentální činnosti
OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
 
OVO 3: využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
OVO 5: vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry
 
Hra na dětské hudební nástroje Orffovského instrumentáře, vytváření předehry, jednoduchého ostinátního doprovodu písně, dohry
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSV  9: Kooperace a kompetice: dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky.

 


Vzdělávací obsah předmětu v 5. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2.období – 5. ročník

 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák:
1.      zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
2.      orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
3.      využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
4.      rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
5.      vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
6.      rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
7.      ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
 
Vzdělávání v předmětu v 5. ročníkusměřuje k:
·         upevňování návyků v oblasti hlasového výcviku, hlasové hygieny
·         upevňování intonačních dovedností a jejich využití při nácviku intonačně jednoduché písně nebo její části
·         využití individuálních instrumentálních dovedností při doprovodu písně (žáci navštěvující ZUŠ)
·         schopnosti zapsat jednoduchou slyšenou melodii, rytmus
·         poznávání děl našich i světových hudebních skladatelů
·         orientaci v hudebních žánrech (klasická hudba, chrámová hudba, jazz, spirituál, country )
·         pronikání do struktury skladeb ( písňová hudební forma)
·         schopnosti vyjádřit své pocity a nálady při poslechu konkrétní skladby
·         schopnosti umět tyto pocity a nálady vyjádřit i pohybem

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
Vokální činnosti
OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti
 
OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
 
Hlasová hygiena
Dechová, hlasová, artikulační cvičení
(rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, frázování)
Lidová píseň (dvojhlas kánon, držené tóny, lidový dvojhlas, quodlibet - zpěv 2 či více písní současně)
Umělá píseň
Populární píseň pro děti
Lidová píseň jiných národů
Melodizace textu
Intonace: obraty trojzvuku, orientace v durové tónině v rámci zvládnutých intonačních modelů
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění relaxace
OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči a vokálního projevu, výraz).
MEGS 1: Evropa a svět nás zajímá: naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
ENV 4: Vztah člověka k prostředí: prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví)
Rytmické činnosti
OVO 3: využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
 
OVO 5: vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
 
Rytmizace textu
Synkopa, ligatura
Předvětí - závětí
Jednoduché ostinátní doprovody písní (Orffovy hudební nástroje)
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči a vokálního projevu, výraz).
Poslechové činnosti
OVO 4: rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
 
OVO 6: rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
 
Orientace v základních hudebních prostředcích (rytmus, melodie, dynamika, tempo)
Sluchová analýza dur, moll trojzvuku (kvintakordu)
Hudební pořady pro děti v médiích nebo živě na koncertech
Zajímavosti ze života hudebních skladatelů a hudebních interpretů minulosti i současnosti
Hudební uskupení: lidová kapela, smyčcový kvartet, symfonický orchestr
Výrazové prostředky hudby
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění relaxace
MV 5: Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na kulturu (role filmu,televize,Internetu v životě jednotlivce, rodiny, společnosti)
Hudebně teoretické znalosti
OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
OVO 4: rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
 
Takt 3/8, 6/8
Upevnit dovednosti taktování (přípravný zdvih, závěr)
Durová stupnice C dur
Funkce posuvek (křížek, béčko)
Rytmicko melodický zápis jednoduché melodie (čtyřtaktí)
Písňová forma dvoudílná aa, ab,
třídílná aba
 
OSV 1: Rozvoj schopnostípoznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
Hudebně pohybové činnosti
OVO 4: rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
 
OVO 7: ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
 
Lidový tanec (sousedská)
Hudební formy: kánon
Improvizace pohybem (lidová píseň,
klasická i populární hudba)
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění – relaxace
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (pohybová technika, výraz).
OSV 9: Kooperace a kompetice: dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky
 
 
Instrumentální činnosti
OVO 2: orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje
 
OVO 3: využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
 
OVO 5: vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
 
Čtení partitury
Jednoduché doprovody na Orffovy hudební nástroje
Využití hry na klasické hudební nástroje (žáci ZUŠ)
Tvoření vlastních jednoduchých doprovodů (předehra, mezihra, dohra)
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality), tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 9: Kooperace a kompetice: dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky.