Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hudební výchova 1. - 3. ročník

1. 9. 2011

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 3. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
1.období – 1.ročník

 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
1.          zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
2.          rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
3.          využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
4.          reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
5.          rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
6.          rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
 
 
Vzdělávání v předmětu v 1.ročníkusměřuje k těmto cílům:
·               žák se učí hravou formou pracovat s dechem, hlasem, učí se tvořit hlavový tón
·               žák je veden k čistému a rytmicky přesnému zpěvu intonačně jednoduchých písní
·               učí se sluchem postihnout správné znění svého hlasu i svých spolužáků
·               rytmizace a melodizace textu vede k pochopení, že se dá lidská řeč zapsat i v jiné podobě než slovní
·               učí se poznávat rytmicko melodické nástroje Orffovského instrumentáře a seznámí se s nejjednoduššími technikami doprovodu, učí se jednoduchými pohybovými prvky vyjádřit průběh melodie, zaznamenat rytmické a tempové změny


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů
 
 
Vokální činnosti:
·           Zásady hlasové hygieny.
·           Hlasová, dechová, artikulační cvičení (tvoření hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu, měkké nasazení tónu)
·           Zpěv intonačně jednoduchých písní v rozsahu jednočárkované oktávy.
·           Intonace: model ge, gage.
·           Melodizace říkadel.
·           Individuální práce s „nezpěváky“
 
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSV 6: Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
OSV 8: Komunikace - řeč zvuků a slov
OVO 2: rytmizuje jednoduché texty
 
OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 
 
 
Rytmické činnosti:
·          Rytmus, metrum, pulsace písně.
·          Rytmizace slov, slovních spojení, říkadel..
·          Jednoduchý rytmický doprovod
·          (Orffovy hudební nástroje)
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSV 8: Komunikace: řeč zvuků a slov
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 
 
Poslechové činnosti:
·           Tón – zvuk.
·           Rozlišení změny výšky tónu.
·           Analýza průběhu melodie (stoupá, klesá, opakované tóny).
·           Učitelův vzorový přednes písně.
·           Hudební pohádky
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění relaxace
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů
 
 
 
Hudebně teoretické znalosti:
·           Pojmy: notová osnova, houslový klíč.
·           Vlastnosti tónu (délka, výška, síla, barva).
·           Grafický zápis melodie.
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OVO 4: reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo
 
Hudebně pohybové činnosti:
·           Správné držení těla.
·           Rytmická chůze, běh.
·           Přísunný krok.
·           Dětské lidové hry.
·           Lidový tanec (mazurka).
  
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí  moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne
OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého,
OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov
OVO 2:melodizuje jednoduché texty
 
OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k  doprovodné hře
 
Instrumentální činnosti:
·           Hra na dětské zvonkohry.
·           Jednoduché ostinátní doprovody na Orffovy hudební nástroje
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

 

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 3. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
1.období –   2. ročník

 
 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
 
 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
1.      zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
2.      rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
3.      využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
4.      reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
5.      rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
6.      rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
 
 
Vzdělávání v předmětu v 2. ročníkusměřuje k:
·               získávání správných dechových, pěveckých a intonačních návyků, dovedností
·               k intonačně čistému a rytmicky přesnému zpěvu písně
·               schopnosti převádět lidskou řeč do rytmu a melodie, graficky ji zapsat (rytmizace a melodizace říkadel)
·               rozvíjení tvořivosti, rytmického a harmonického cítění pomocí hry na dětské rytmicko melodické nástroje Orffovského instrumentáře
·               schopnosti pohybem reagovat na hudbu, osvojují si základní pohybové dovednosti
·               seznámení s výrazovými prostředky hudby pomocí hudebních pohádek
 
 
 
 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 
Vokální činnosti:
·         Zásady hlasové hygieny
·         Dechová, hlasová, artikulační cvičení (tvoření hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu, měkké nasazení tónu)
·         Lidová píseň
·         Umělá píseň
·         Melodizace říkadel pomocí intonačních modelů
·         Intonace: durový trojzvuk
·         Individuální práce s „nezpěváky“
OSV 1: Rozvoj schopností poznávánícvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSV 6: Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
OSV 8: Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov
OVO 2: rytmizuje jednoduché texty
 
OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 
Rytmické činnosti:
·         Rytmus, metrum, pulsace
·         Rytmizace slov, slovních spojení, říkadel
·         Jednoduché ostinátní doprovody
·         (Orffovy hudební nástroje)
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSV 5: Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 8: Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 
OVO 6: rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje
 
Poslechové činnosti:
·         Sluchová analýza průběhu melodie
·         Rozlišení vzdáleností mezi tóny
·         Výrazové prostředky hudby
·         (krátké poslechové skladby)
·      Pojmy: smutně - vesele,rychle - pomalu,krátce - dlouze
·      Poznávání nejběžnějších hudebních nástrojů
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání:  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění -relaxace
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 
Hudebně teoretické znalosti:
·         Takt, taktová čára, označení taktu
·         2/4, 3/4
·         Taktování 2/4 taktu
·         Dynamická znaménka p - f
·         Grafický zápis melodie
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OVO 4: reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku
 
Hudebně pohybové činnosti:
·         Správné držení těla
·         Hudebně pohybové a taneční hry
·         Poskok, cval
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění-relaxace
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého
OSV 8: Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov
OVO 2: melodizuje jednoduché texty
 
OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 
Instrumentální činnosti:
·         Jednoduché ostinátní doprovody na dětské nástroje Orffovského instrumentáře
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích

 
Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 3. ročníku
 
Vyučovací předmět :
Období – ročník :
1. období – 3. ročník
 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
1.      zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
2.      rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
3.      využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
4.      reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
5.      rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
6.      rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
 
 
Vzdělávání v předmětu v 3. ročníkusměřuje k:
·         získávání správných dechových, pěveckých a intonačních návyků, dovedností
·         dovednosti intonovat píseň s melodickou oporou hudebního nástroje na základě individuálních schopností
·         získání zkušeností se čtením notového zápisu, učí se základním prvkům notopisu
·         poznávání výrazových prostředků hudby (tempové, dynamické změny)
·         nácviku jednoduché, nenáročné techniky hry na dětské nástroje Orffovského instrumentáře
·         seznámení s lidovým tancem a s jednoduchými tanečními kroky

 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1: zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 
 
Vokální činnosti:
·      Zásady hlasové hygieny
·      Dechová, hlasová, artikulační cvičení
·      (upevňování hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu, měkké nasazení tónu,vázání tónů, vyrovnávání vokálů, hudební dělení slov)
·      Lidová píseň
·      Umělá píseň
·      Populární píseň pro děti
·      Melodizace říkadel pomocí intonačních modelů
·      Intonace: pětitónová stupnicová durová řada, opakované tóny
·      Individuální práce s „nezpěváky“
 
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSV 6: Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
OSV 8: Komunikace: řeč zvuků a slov
OVO 2: rytmizuje jednoduché texty
 
OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 
Rytmické činnosti:
·      Rytmus, metrum, doprovod písně
·      Hra otázka – odpověď (příprava pro pochopení písňové hudební formy)
·      Rytmizace říkadel
·      Ostinátní rytmické doprovody
·      ( Orffovy hudební nástroje)
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 8: Komunikace - řeč zvuků a slov
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 
OVO 6: rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
 
Poslechové činnosti:
·      Sluchová analýza průběhu melodie písně, skladby
·      Rozlišení tempových, dynamických změn, barvy hudebního nástroje
·      Sluchové rozlišení dur - moll tóniny
·      Skladba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální
·      Hudební forma: rondo
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění-relaxace
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 
Hudebně teoretické znalosti:
·         Takt 4/4 = C
·      Taktování ¾ taktu
·      Hodnoty not a pomlk (čtvrťová, půlová, celá, osminová)
·      Psaní not na linky, do mezer
·      Pojmy: repetice, legato, zesilovat, zeslabovat
OSV 1: Rozvoj schopností poznává-ní:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení do-vedností zapamatování
OVO 4: reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku
 
Hudebně pohybové činnosti:
·      Hudebně pohybové a taneční hry
·      Orientace v prostoru,pohyb ve dvojicích
·      Krokové, běhové etudy
OS2 2: Sebepoznání a sebepojetí -moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne
OSV 4: Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; uvolnění-relaxace
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 7: Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého,
OSV 8: Komunikace: řeč těla, řeč zvuků a slov
OVO 2: melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
 
OVO 3: využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 
Instrumentální činnosti:
·      Jednoduché ostinátní doprovody na dětské nástroje Orffovského instrumentáře
OSV 5: Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích