Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika

 

 
 
 
 

Vzdělávací oblast :
Vyučovací předmět :

 
Charakteristika předmětu
 
V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.
 
Mezi hlavní cíle matematiky 1.období patří vnímání významu matematiky založeného především na aktivních činnostech a jejich použití v praktickém životě. Žáky postupně vedeme k získání matematické gramotnosti tak, aby si uvědomovali, že se matematika prolíná celým základním vzděláváním.
 
Žáci v ní mají získat početní dovednosti v oboru přirozených čísel do 1 000, aby si uměli poradit s praktickými úlohami denní potřeby, ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky , odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení.
 
Matematika by měla být postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků, potřeby počítat, kreslit, hrát si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující.
 
Ve vzdělávacím předmětu matematika směřujeme výuku ještě specificky k :
·         porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům
·         rozvíjení pozornosti, přesnosti, vytrvalosti
·         rozpoznávání různých typů změn na jejichž základě se učí uvažovat, svoji práci kontrolovat, srovnávat
·         učení sebedůvěry, sebekázně a vzájemným vztahům ve skupině, třídě, škole
·         uplatnění logického myšlení na základě řešení problémových situací, jejichž obtížnost je závislá na rozumové vyspělosti žáků, logické uvažování může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní
·         využívání prostředků výpočetní techniky ( především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používání některých dalších pomůcek, které umožňují přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v základech rýsovacích technik
 
Vzdělávací oblast matematika je tvořena v tomto období třemi tématickými okruhy:
a)      Čísla a početní operace
b)      Závislosti, vztahy a práce s daty
c)      Geometrie v rovině a v prostoru
 
Matematika se vyučuje ve všech ročnících 1. období. Část geometrická prolíná matematikou v 1. a 2.ročníku, od 3.roč. je doporučena 1 hodina týdně.
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
·         využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
·         rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů
·         rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
·         rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
·         vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
·         vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely
·         provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
·         přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
·         rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
·         rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů
 
1.     Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí                                                                                              
 
Výuka matematiky vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto
 
Kompetence k učení: Učí se metodám poznávání matematiky a využívá je v praktických činnostech tím,že učitel seznamuje žáky s několika různými postupy řešení a při výuce používá matematické termíny, znaky,symboly,rozvíjí kreativitu a učební dovednosti žáků,potřebné k samostatnému učení(makety peněz,matematické pomůcky),používá vhodné učební pomůcky(rýsovací potřeby,obrazový materiál,pracovní listy) a věnuje se dovednosti autokorekce chyb.                         
 
Kompetence k řešení problémů: Učí se řešit problémové situace a úlohy běžného života tím, že žáci   ověřují správnost řešení problémů, pokud možno prakticky.Volí vhodné postupy, přiměřené věku tím, že učitel žákům předkládá dostatečné množství vyřešených úloh a zadává dostatek úloh k samostatnému řešení,zadává úkoly k posílení schopnosti žáků využívat vlastních zkušeností,individuálního přístupu k problémům,znalosti kreativity při jejich řešení,předkládá modely matematických postupů,vede žáky k jejich porozumění a správnému používání.
 
Kompetence komunikativní:Učí se užívat matematický jazyk včetně symboliky a na úrovni věku jej používat při řešení praktických příkladů a slovních úloh.Je veden k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování v matematice.Učí se stručně, přehledně sdělovat postup tím, že učitel dává prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a jejich ústní a písemnou obhajobu,seznamuje žáky s historií matematiky,učí žáky aplikovat matematické postupy v praxi.
 
Kompetence sociální a personální:Je veden k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů,pracuje ve skupině,pozitivně ovlivňuje řešení matematických úloh a učí se vzájemně spolupracovat se všemi žáky ve třídě,škole.Vytváří pozitivní představu o sobě samém tím, že učitel zadává dostatek úloh pro skupinu žáků a dává žákům prostor objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu,vytváří partnerské vztahy učitel-žák a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky,uplatňuje individuální přístup jak talentovaným žákům,tak i žákům s poruchami učení.
 
Kompetence občanské: Učí se poznávat realitu života tím, že učitel vede žáky k uvědomění si odpovědnosti sám k sobě samému a rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu, k respektování věkových intelektových, sociálních a etnických zvláštností žáků.
 
Kompetence pracovní:Žáci se učí zpracovávat data získaná pozorováním a měřením tím,že učitel žáky seznámí s různými metodami zápisu naměřených hodnot,vede žáky k samostatnosti,k vytrvalosti a přesnosti,k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu k jejich ověřování,rozvíjí smysl pro povinnost (příprava na výuku).
 
 
OSV    Osobnostní a sociální výchova
            Osobnostní rozvoj
OSV 1                         Rozvoj schopností poznávání: - cvičení pozornosti a soustředění,cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
OSV 3             Seberegulace a sebeorganizace : cvičení sebekontroly, sebeovládání
OSV 5                         Kreativita
 
            Sociální rozvoj
OSV 6                         Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
OSV 9                         Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
 
            Morální rozvoj
OSV 10:          Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu
 
EV      Environmentální výchova
EV 4 :             Vztah člověka k prostředí: – řešení odpadového hospodářství, ochrana přírody obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci


 
 
 

ročník
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
 
4
4 + 1
4+1
4+1
4+1
20+4

 
 
Vzdělávací obsah předmětu  matematika v 1-3. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
1. období – 1. ročník
Počet hodin :
4 hodiny
Učební texty :
 
 

 
Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 1.období. Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog.rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku aritmetiky, závislosti a práce s daty a geometrii.
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
1.      používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
2.      čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
3.      užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
4.      provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
5.      řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
6.      orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
7.      popisuje jednoduché závislosti z praktického života
8.      doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
9.      rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
10. porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
11.    rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině