Jdi na obsah Jdi na menu
 


MA - 2. období

1. 9. 2011

Vzdělávací oblast :
Vyučovací předmět :
Období – ročník:
4. a 5.

 
Charakteristika předmětu
 
V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace
 
Mezi hlavní cíle matematiky 2.období patří vnímání významu matematiky založeného především na aktivních činnostech a jejich použití v praktickém životě. Žáky postupně vedeme k získání matematické gramotnosti tak, aby si uvědomovali, že se matematika prolíná celým základním vzděláváním.
 
Žáci v ní mají získat početní dovednosti v oboru přirozených čísel do 1000 000 až miliardy, aby si uměli poradit s praktickými úlohami denní potřeby, ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení.
 
Matematika by měla být postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků, potřeby počítat, rýsovat, soutěžit. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující.
 
Ve vzdělávacím předmětu matematika směřujeme výuku ještě specificky k:
·           porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům
·           rozvíjení pozornosti, přesnosti, vytrvalosti
·           rozpoznávání různých typů změn, na jejichž základě se učí uvažovat, svoji práci kontrolovat, srovnávat
·           učení sebedůvěry, sebekázně a vzájemným vztahům ve skupině, třídě, škole
·           uplatnění logického myšlení na základě řešení problémových situací, jejichž obtížnost je závislá na rozumové vyspělosti žáků,
·           logické uvažování může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní
·           využívání prostředků výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používání některých dalších pomůcek, které umožňují přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v základech rýsovacích technik
 
Vzdělávací oblast matematika je tvořena v tomto období čtyřmi tématickými okruhy:
a)      Čísla a početní operace
b)      Závislosti, vztahy a práce s daty
c)      Geometrie v rovině a v prostoru
d)     Nestandardní aplikační úlohy a problémy
e)      Matematika se vyučuje ve všech ročnících 2. období.
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
·           využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
·           rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů
·           rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
·           rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
·           vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
·           vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a že jedna situace může být vyjádřena různými modely
·           provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
·           přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
·           rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
·           rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů
 
Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí      
 
Výuka matematiky vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto
 
Kompetence k učení: Učí se metodám poznávání matematiky a využívá je v praktických činnostech tím,že učitel seznamuje žáky s několika různými postupy řešení a při výuce používá matematické termíny, znaky,symboly,rozvíjí kreativitu a učební dovednosti žáků,potřebné k samostatnému učení(makety peněz,matematické pomůcky),používá vhodné učební pomůcky(rýsovací potřeby,obrazový materiál,pracovní listy) a věnuje se dovednosti autokorekce chyb.                         
Kompetence k řešení problémů: Učí se řešit problémové situace a úlohy běžného života tím, že žáci   ověřují správnost řešení problémů, pokud možno prakticky.Volí vhodné postupy, přiměřené věku tím, že učitel žákům předkládá dostatečné množství vyřešených úloh a zadává dostatek úloh k samostatnému řešení,zadává úkoly k posílení schopnosti žáků využívat vlastních zkušeností,individuálního přístupu k problémům,znalosti kreativity při jejich řešení,předkládá modely matematických postupů,vede žáky k jejich porozumění a správnému používání.
 
Kompetence komunikativní:Učí se užívat matematický jazyk včetně symboliky a na úrovni věku jej používat při řešení praktických příkladů a slovních úloh.Je veden k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování v matematice.Učí se stručně, přehledně sdělovat postup tím, že učitel dává prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a jejich ústní a písemnou obhajobu,seznamuje žáky s historií matematiky,učí žáky aplikovat matematické postupy v praxi.
 
Kompetence sociální a personální:Je veden k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů,pracuje ve skupině,pozitivně ovlivňuje řešení matematických úloh a učí se vzájemně spolupracovat se všemi žáky ve třídě,škole.Vytváří pozitivní představu o sobě samém tím, že učitel zadává dostatek úloh pro skupinu žáků a dává žákům prostor objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu,vytváří partnerské vztahy učitel-žák a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky,uplatňuje individuální přístup jak talentovaným žákům,tak i žákům s poruchami učení.
 
Kompetence občanské: Učí se poznávat realitu života tím, že učitel vede žáky k uvědomění si odpovědnosti sám k sobě samému a rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu, k respektování věkových intelektových, sociálních a etnických zvláštností žáků.
 
Kompetence pracovní:Žáci se učí zpracovávat data získaná pozorováním a měřením tím,že učitel žáky seznámí s různými metodami zápisu naměřených hodnot,vede žáky k samostatnosti,k vytrvalosti a přesnosti,k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu k jejich ověřování,rozvíjí smysl pro povinnost (příprava na výuku).
 
 
Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu
 
OSV    Osobnostní a sociální výchova
 
            Osobnostní rozvoj
OSV 1:              Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění,cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
OSV 2:              Můj vztah ke mně samé/mu: moje učení, moje vztahy k druhým lidem
OSV 3:              Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání, vůle, organizace vlastního času, plánování učení
OSV 4:              Psychohygiena: hledání pomoci při potížích
 
            Sociální rozvoj
OSV 6:              Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
OSV 9:              Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
 
            Morální rozvoj
OSV 10:            Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu
 
EV      Environmentální výchova
EV 2 :                Základní podmínky života: různá měření, tabulky, grafy
EV 4 :                Vztah člověka k prostředí: řešení odpadového hospodářství, ochrana přírody obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci
 
VMEGS   Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech
VMGES 1:        Evropa a svět nás zajímá: místa, události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu
VMGES 2:     Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa
 
 
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2. období - 4.ročník
Počet hodin :
4+1
Učební texty :
 

 
Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 2.období.Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog.rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku geometrie a aritmetiky.
Na konci 2. období základního vzdělávání žák:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACe
1.      využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobeni
2.      provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
3.      zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
4.      řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
5.      vyhledává, sbírá a třídí data
6.      čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
7.      narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici)
8.      užívá jednoduché konstrukce
9.      sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
10. sestrojí rovnoběžky a kolmice
11. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
12. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
13. Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
14. Nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
 
 
Vzdělávání v předmětu matematika ve 4. ročníkusměřuje k:
Čísla a početní operace
·          vytváření představ o jednotlivých číslech do 10 000 na základě názoru
·          používání přirozených čísel do 10 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
·          čtení, zapisování a porovnávání čísel do 10 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
·          užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 10 000 na číselné ose
·          pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 10 000
·          řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 
Geometrie v rovině a v prostoru
·          určování geometrických prostorových útvarů - kvádr, válec
·       určování geometrických rovinných útvarů – kružnice, kruh, trojúhelník,užívá jednoduché konstrukce trojúhelníku ze tří stran pomocí   kružítka
·          sčítá a odčítá graficky úsečky
·          rýsuje přímky, polopřímky, úsečky, kolmice, rovnoběžky, různoběžky
·          rýsování, měření, různá měřidla, jednotky délky cm, mm
·          orientace v prostoru, čtvercová síť
·          osa souměrnosti
 
Závislosti a práce s daty
·          rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
·          základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací
·          užití znalostí v praktickém životě
·           
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
·          řešení jednoduchých praktických slovních úloh
·          porozumění práci s kalkulátorem, jednoduchým počítačovým programem


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 6: využívá při pamětném i pí-semném počítání komutativnost a aso-ciativnost sčítání a násobení
 
 
OVO 7: provádí písemné početní ope-race v oboru přirozených čísel
 
OVO 8: zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel do 10 000
 
OVO 9: řeší a  tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
 
 
DV: používá komutativnosti v řešení početních operací
 
DV: sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 1 000 zpaměti i písemně
DV: používá násobilku k řešení úloh
DV: dokáže správně používat mate-matické symboly + ,- ,x , :
DV: poznává jednotlivá čísla do 10 000 na základě názoru
DV:určí počet daného čísla do 10 000
DV: snaží se využívat počtu do 10 000 Vnejrůznějších životních situacích
DV: dokáže písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit v oboru do 10 000
 
 
DV: umí zaokrouhlovat čísla na desít-ky a stovky
 
DV: dokáže použít komutativní a aso-ciativní zákon
 
DV: porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky větší, menší,=
 
DV: pracuje s jednotkami hmotnosti, objemu, délky a času
 
DV: převádí jednotky délky na dm, m, km
Hmotnosti dkg, kg, t
DV: sestaví graf pomocí výsledků v tabulkách
DV: řeší jednoduché slovní úlohy
 
DV: využívá matematických her k rozvoji matematických dovedností
Vlastnosti početních operací s přiro-zenými čísly
 
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 zpaměti i písemně
Násobilka a dělení v oboru násobilky do 100
Násobení jednociferným a dvoj-ciferným činitelem
Pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky
 
Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru
Přirozená čísla 0 – 10 000
 
Určování čísel v řadě do 10 000 po jednotkách, desítkách, stovkách, tisících
Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě
Počítání a určování předmětů v daném souboru
Využívání názorných pomůcek: dominových. karet, kostky, počitadlo apod.
Písemné algoritmy početních operací
 
 
 
 
 
 
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, odhady
 
Vlastnosti početních operací s přiro-zenými čísly do 10 000
Sčítání a odčítání zpaměti
Cvičení odhadů, kontroly výsledků početních operací
 
Jednotky hmotnosti kg, dkg, tuna
Délky – dm, m, km
Tabulky, grafy
Řešení slovních úloh
Jednoduchá měření
Práce s kalkulátorem,softwarem
 
OSV 1: rozvoj schopností poznávání- pozornost a soustředění, cvičení do-vednosti zapamatování, řešení problémů
 
 
OSV 8: komunikace: cvičení pozoro-vání a aktivního naslouchání
 
 
OSV 3: osobnostní rozvoj – cvičení sebekontroly, vůle, organizace vlast-ního času, plánování učení
 
 
OSV 10: morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti, zvládání učebních problémů vázaných na látku..
OVO 13: vyhledává a třídí data
OVO 11: popisuje jednoduché závi-slosti z praktického života
DV: dokáže měřit, vážit,zaznamenávat důležitosti, sestavit a doplnit tabulku
DV: na základě doplnění sestaví a zhodnotí výsledky grafu
 
DV: pokouší se o sestavení diagramu
 
Práce s tabulkami, zápisy, řešení
Názorné sestavení grafů, zapisování a vyhodnocení na základě údajů v tabulce
Práce s diagramem
Praktické využívání v TV, přírodo-vědě
EV 3: lidské aktivity a problémy životního prostředí
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
OVO: řeší jednoduché, praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
DV: účastní se řešení zajímavých slovních úloh
 
 
DV: využívá časové přímky v dějinách vlasti
 
DV: porovnává čísla počtu obyvatel v jednotlivých státech Evropy
DV: pokouší se řešit zajímavé matematické hry
DV: pracuje s krychlemi
Řešení zajímavých slovních úloh na úrovni skupinové práce, praktické příklady - obchodování, pošta, banka
 
Letopočty, výpočty doby minulé x současné
 
Propojení s vlastivědou, přírodovědou
 
Magické čtverce – sestavování, řešení
 
Stavby z krychlí
VMEGS 1: Evropa a svět nás zajímá, místa události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu
 
VMEGS 2: Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa

 


 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2. období – 5. ročník
Počet hodin :
4+1
Učební texty :
 

 
Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 2.období.Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog.rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku geometrie a aritmetiky.
Na konci 2. období základního vzdělávání žák:
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACe
15. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobeni
16. provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
17. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
18. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
19. vyhledává, sbírá a třídí data
20. čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
21. narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici)
22. užívá jednoduché konstrukce
23. sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
24. sestrojí rovnoběžky a kolmice
25. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
26. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
27. Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
28. Nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
 
 
Vzdělávání v předmětu matematika v 5. ročníkusměřuje k:
Čísla a početní operace
·         uvědomění si matematiky jako vědy potřebné nejen pro sebe , ale i pro společnost,která má mnohostranné využití v nejrůznějších oblastech lidské činnosti
·         používání přirozených čísel do 1 000 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
·         ke čtení, zapisování a porovnávání čísel do 1 000 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
·         užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 1 000 000 na číselné ose
·         pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 1 000 000
·         řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
·         získání číselných údajů měřením odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním
 
Geometrie v rovině a v prostoru
·          určování geometrických prostorových útvarů - kvádr, válec, jehlan, krychle
·          poznávání vzájemné polohy objektů v rovině ( v prostoru)
·          učení odhadů, měření délky, obvodu, obsahu základních geometrických tvarů
·          rýsuje přímky, polopřímky, úsečky, kolmice, rovnoběžky, různoběžky
·          zdokonalení svého grafického projevu
 
Závislosti a práce s daty
·          rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
·          základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací
·          užití znalostí v praktickém životě
·          využití jednoduchého vhodného počítačového softwaru nebo kalkulátoru
 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
·         řešení jednoduchých praktických slovních úloh
·         porozumění práci s kalkulátorem, jednoduchým počítačovým programem


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 6: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVO 7: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVO 8: zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přiro-zených čísel
 
 
 
OVO 9: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
DV: používá komutativnosti v řešení početních operací
 
DV: sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 1 000  000 zpaměti i písemně
DV: používá násobilku k řešení úloh
DV: dokáže správně používat mate-matické symboly + ,- ,x , :
 
 
 
 
DV: poznává jednotlivá čísla do 1 000 000 na základě názoru
DV: určí počet daného čísla
 do 1 000 000
DV: určí počet daného čísla do 1 000 000
 
 
DV: snaží se využívat počtu
 do 1 000 000 v nejrůznějších život-ních situacích
 
 
 
DV: Dokáže písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit v oboru do 10 000
 
 
 
DV: umí zaokrouhlovat čísla na desítky, stovky,tisíce, miliony
DV:Snaží se odhadovat výsledek
 
 
 
 
DV:porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky větší, menší,=
 
DV: pracuje s jednotkami hmotnosti, objemu, délky a času
 
DV: převádí jednotky délky na dm, m, km
Hmotnosti dkg, kg, t
DV: sestaví graf pomocí výsledků v tabulkách
DV: řeší složené slovní úlohy
 
 
DV: Dokáže napsat a přečíst římské číslice do 20.
Ví jak se číslice odvozují
Zná znaky římských čísel
 
DV:Převádí celá čísla na zlomky
DV: Určí část z celku
 
DV: zapíše desetinné číslo
 
DV:využívá matematických her k roz-voji matematických dovedností
Vlastnosti početních operací s přiro-zenými čísly
 
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 000 zpaměti i písemně
Násobilka a dělení v oboru násobilky do 100
Písemné násobení dvojciferným a trojciferným činitelem
Pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky
Písemné dělení jednociferným dělitelem
Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru
Přirozená čísla 0 – 1 000 000
 
 
 
 
Určování čísel v řadě do 1 000 000 po jednotkách, desítkách, stovkách, tisí-cích, desetitisících
Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě
 
Počítání a určování předmětů v daném souboru využití matematických symbolů
 
 
Zaokrouhlování do milionu.Využívání názorných pomůcek – dominové kar-ty, kostky, počitadlo apod.
Písemné algoritmy početních operací
Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, odhady
 
Vlastnosti početních operací s při-rozenými čísly do 1 000 000
Sčítání a odčítání zpaměti
Cvičení odhadů, kontroly výsledků početních operací
 
Jednotky hmotnosti kg, dkg, tuna
Délky – dm, m, km
 
Tabulky, grafy
 
Řešení slovních úloh
Jednoduchá měření
Práce s kalkulátorem,softwarem
Římské číslice
 
 
Číslice L, C, D, M
Čtení letopočtů
Zlomky
 
Základní počítání a převody
Desetinná čísla – základní poznatky
 
 
Zajímavé matematické úlohy
OSV 1: rozvoj schopností poznávání- pozornost a soustředění, cvičení do-vednosti zapamatování, řešení pro-blémů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV  8: komunikace - cvičení pozoro-vání a aktivního naslouchání
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 3: osobnostní rozvoj – cvičení sebekontroly, vůle, organizace vlast-ního času, plánování učení
 
 
 
 
 
 
 
OSV 10: morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti, zvládání učebních problémů vázaných na látku
OVO 13: vyhledává,sbírá a třídí data
 
 
 
 
OVO 14: čte a sestavuje jednoduché tabulky, grafy v celém oboru přiro-zených čísel
 
DV: vyhledá si autobusové a vlakové spoje
DV: na základě doplnění sestaví a zhodnotí výsledky grafu
 
DV: pracuje s tabulkami a jejími výsledky, sestaví graf
DV: pokouší se o sestavení diagramu
Práce s daty – praktické využití jízd-ních řádů a ceníků.
 
 
 
Tabulky, grafy, diagramy
 
Práce s diagramem
 
Praktické využívání v TV, přírodo-vědě
EV 3: lidské aktivity a problémy životního prostředí
OVO 18: narýsuje a znázorní základní rovinné útvary –( čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici) užívá jedno-duché konstrukce
 
 
OVO 19: sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry,obvod obdélníku sečtením jeho stran
 
 
 
 
 
 
OVO 20: sestrojí rovnoběžky
 
 
 
OVO 21: určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
 
 
 
 
OVO 22: rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
 
DV : sestrojí čtverec,obdélník
DV: rozumí trojúhelníkové nerovnosti
DV: dokáže narýsovat daný troj-úhelník
 
 
DV: dokáže narýsovat součet, rozdíl, násobek úseček
 
DV: rýsuje a určuje délku lomené čáry
DV: dokáže označit přímku, polo-přímku, úsečku, určí rozdíly
DV: vypočítá obvod obdélníku, čtverce
DV: narýsuje rovnoběžky v různých polohách v rovině,určí rovnoběžník
DV: rýsuje kolmice pomocí kružítka
 
DV: využije čtvercové sítě k výpočtu obsahu geometrických. těles
DV: používá jednotky obsahu, vzorce k výpočtu obsahu
DV: vysvětlí rozdíl obvod x obsah
 
 
DV : narýsuje čtvercovou síť, vyznačí čtverec, obdélník, určí osu sou-měrnosti
Konstrukce čtverce, obdélníku
Trojúhelníková nerovnost
Sestrojení daného trojúhelníku (pravoúhlý, rovnostranný, rovno-ramenný)
 
Grafický součet, rozdíl, násobek úseček
 
Rýsování přímky, polopřímky, úseč-ky, lomené čáry
 
 
Výpočty obvodů daných mnohoúhelníků
Rýsování rovnoběžek v různých polohách, rýsování rovnoběžníků
 
 
Čtvercová síť
Výpočty obsahu
 
Výsledky obvodů x obsahů porov-návání
 
Označení geometrických tvarů v pro-storu
 
Souřadnice bodů ve čtvercové síti
Čtvercová síť, rýsování obrazců
 
OSV 1: Rozvoj schopností poznávání
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 3: Cvičení sebekontroly, vůle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 6: Sociální rozvoj- komunikace, cvičení pozorování
OVO: řeší jednoduché, praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
DV : dokáže řešit slovní úlohy spojené se všemi matematickými operacemi na úrovni žáka 1.stupně
Řešení zajímavých slovních úloh na úrovni skupinové práce, praktické příklady - obchodování, pošta, banka
 
Letopočty, výpočty doby minulé x současné
 
Propojení s vlastivědou, přírodovědou
 
Magické čtverce – sestavování, řešení
Odhady