Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní činnosti - 2. období

1. 9. 2011

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
Cílové zaměření ve 4. ročníku
 
OVO:
§         vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
§         využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lido-vých tradic
§         volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
§         udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
§         poskytne první pomoc při úrazu
§         provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
§         pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu
§         provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěsti-telské pokusy a pozorování
§         ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
§         volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástro-je a náčiní
§         orientuje se v základním vybavení kuchyně
§         připraví samostatně jednoduchý pokrm
§         dodržuje pravidla správného sto-lování a společenského cho-vání
§         na PC využívá základní stan-dardní funkce a jeho ne-jběžnější periferie
§         chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
§         respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
§         při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 
DV:
§         vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír
§         sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena
§         vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
§         opracovává a aranžuje přírodniny
§         udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
§         pracuje podle slovního návodu
§         zvládá jednoduché pracovní postupy
§         získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem
§         citlivě přistupuje ke své práci a okolí
§         umí pracovat se šablonou
§         učí se zacházet s různými nástroji
§         zvládá jednoduché opracování dřeva
§         spolupracuje ve dvojicích a větších skupinách
§         učí se respektovat požadavky bezpečnosti a hygieny práce
§         umí zhodnotit výsledek své pra-covní činnosti
§         seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší
§         modeluje tvary podle předlohy
§         zvládá různé druhy stehů, našívání knoflíků, sešívání, látání
§         poznává různé druhy textilií a získává poznatky o jejich výrobě
§         pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně
§         zná historii českých svátků a zvyklostí
§         učí se základním pěstitelským činnostem
§         podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí
§         vytváří si základy pracovních návyků
 
PRÁCE S PAPÍREM A KARTO-NEM
§         s papírem a kartonem – vyřezá-vání, vystřihování, děrování, pro-storové konstrukce, polepování, tapetování
PRÁCE S KOVEM
§         tvarování kovových fólií, drátu, rytí, vyhlazování
PRÁCE SE DŘEVEM
§         - zatloukání hřebíků, broušení, pilování, poznávání druhů dřeva, lepení, barvení, vrtání ruční vrtačkou, nebozezem, opracová-vání výrobků
PRÁCE S PŘÍRODNINAMI
§         aranžování
§         vytváření jednoduchých výrobků z dostupných přírodnin
 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
§         ošetřování pokojových květin
§         vegetativní množení rostlin
§         rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
PRÁCE S TEXTILEM
§         stehy, sešívání, základní poznatky o tkaní, háčkování, tkaní, batika
 
 
 
KONSTRUKČNÍ PRÁCE SE STAVEBNICÍ A TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY
§         montáž a demontáž stavebnico-vých prvků, montáž elektrického obvodu – instalování, různé možnosti zapojení
§         využívání PC -  formáty souborů, multimediální využití počítače se základními způsoby komunikace, s formulacemi požadavku při vyhledávání na internetu
ÚPRAVA POKRMŮ
§         výběr, nákup a skladování potravin
§         technika v kuchyni – historie a význam
§         stravování, jídelníček, zdobení cukroví, apod.
VÝROBA DOPLŇKŮ
§         přívěsky, náramky, ozdoby, kultura odívání – péče o svůj vzhled
§         - lidové zvyky, tradice, řemesla
OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5
EV 1
EV 2
EV 3
EV 4
 
 
Cílové zaměření v 5. ročníku
 
OVO:
§         vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
§         využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lido-vých tradic
§         volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
§         udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
§         poskytne první pomoc při úrazu
§         provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
§         pracuje podle slovního návodu, jednoduchého náčrtu
§         provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěsti-telské pokusy a pozorování
§         ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
§         volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástro-je a náčiní
§         orientuje se v základním vybavení kuchyně
§         připraví samostatně jednoduchý pokrm
§         dodržuje pravidla správného sto-lování a společenského cho-vání
§         na PC využívá základní stan-dardní funkce a jeho ne-jběžnější periferie
§         chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
§         respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
§         při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 
DV:
§         vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír
§         sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena
§         vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
§         opracovává a aranžuje přírodniny
§         udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
§         pracuje podle slovního návodu
§         zvládá jednoduché pracovní postupy
§         získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem
§         citlivě přistupuje ke své práci a okolí
§         umí pracovat se šablonou
§         učí se zacházet s různými nástroji
§         zvládá jednoduché opracování dřeva
§         spolupracuje ve dvojicích a větších skupinách
§         učí se respektovat požadavky bezpečnosti a hygieny práce
§         umí zhodnotit výsledek své pra-covní činnosti
§         seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší
§         modeluje tvary podle předlohy
§         zvládá různé druhy stehů, našívání knoflíků, sešívání, látání
§         poznává různé druhy textilií a získává poznatky o jejich výrobě
§         pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně
§         zná historii českých svátků a zvyklostí
§         učí se základním pěstitelským činnostem
§         podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí
§         vytváří si základy pracovních návyků
 
PRÁCE S PAPÍREM A KARTO-NEM
§         s papírem a kartonem – vyřezá-vání, vystřihování, děrování, pro-storové konstrukce, polepování, tapetování
PRÁCE S KOVEM
§         tvarování kovových fólií, drátu, rytí, vyhlazování
PRÁCE SE DŘEVEM
§         - zatloukání hřebíků, broušení, pilování, poznávání druhů dřeva, lepení, barvení, vrtání ruční vrtačkou, nebozezem, opracová-vání výrobků
PRÁCE S PŘÍRODNINAMI
§         aranžování
§         vytváření jednoduchých výrobků z dostupných přírodnin
 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
§         ošetřování pokojových květin
§         vegetativní množení rostlin
§         rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
PRÁCE S TEXTILEM
§         stehy, sešívání, základní poznatky o tkaní, háčkování, tkaní, batika
 
 
 
KONSTRUKČNÍ PRÁCE SE STAVEBNICÍ A TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY
§         montáž a demontáž stavebnico-vých prvků, montáž elektrického obvodu – instalování, různé možnosti zapojení
§         využívání PC -  formáty souborů, multimediální využití počítače se základními způsoby komunikace, s formulacemi požadavku při vyhledávání na internetu
ÚPRAVA POKRMŮ
§         výběr, nákup a skladování potravin
§         technika v kuchyni – historie a význam
§         stravování, jídelníček, zdobení cukroví, apod.
VÝROBA DOPLŇKŮ
§         přívěsky, náramky, ozdoby, kultura odívání – péče o svůj vzhled
§         - lidové zvyky, tradice, řemesla
OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5
EV 1
EV 2
EV 3
EV 4