Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní činnosti - 1. období

1. 9. 2011

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. a ve 2. období

 

Vzdělávací oblast:
Vyučovací přednět:
Období – ročník :
1.období ( 1. – 3. ročník ),

 
Očekávané výstupy předmětu
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno v 1. – 5. postupném ročníku a jsou v souladu s RVP
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
1.      vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
2.      pracuje podle slovního návodu a předlohy
3.      vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
4.      využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
5.      volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
6.      udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
7.      zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
8.      provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
9.      pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
10. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
11. provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
12. pečuje o nenáročné rostliny
13. provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
14. ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
15. volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
16. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
PŘÍPRAVA POKRMŮ
17. připraví tabuli pro jednoduché stolování
18. chová se vhodně při stolování
19. orientuje se v základním vybavení kuchyně
20. připraví samostatně jednoduchý pokrm
21. dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
22. udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
23. provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
24. řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
25. organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
 
 
 
Cílové zaměření v 1. ročníku
 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
 
OVO:
§         vytváří jednoduchými postupy různé   předměty z rozličných materiálů
§         pracuje podle slovního návodu a předlohy
§         zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
§         provádí pozorování přírody
§         zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování
§         pečuje o nenáročné rostliny
§         připraví tabuli pro jednoduché stolování
§         chová se vhodně při stolování
§         dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, chrání své zdraví
§         seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší
§         zná historii českých svátků a zvyklostí
§         podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí
§         na PC poznává a využívá základní potřebné funkce, vyhledává informace
 
DV:
§         vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír
§         sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena
§         vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
§         opracovává a aranžuje přírodniny
§         udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
§         pracuje podle slovního návodu
§         zvládá jednoduché pracovní postupy
§         získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem
§         citlivě přistupuje ke své práci a okolí
§         umí pracovat se šablonou
§         sám volí např. barvy papíru, trhání v ohybu
§         učí se zacházet s různými nástroji
§         zvládá jednoduché opracování dřeva
§         spolupracuje ve dvojicích a větších skupinách
§         učí se respektovat požadavky bezpečnosti a hygieny práce
§         umí zhodnotit výsledek své pracovní činnosti
§         modeluje tvary podle předlohy
§         zvládá různé druhy stehů, našívání knoflíků
§         poznává různé druhy textilií a získává poznatky o jejich výrobě
§         pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně
§         učí se základním pěstitelským činnostem
§         vytváří si základy pracovních návyků
 
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁ-LEM
§         chápe vlastnosti materiálu
§         s papírem – mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání, skládání,konstruování, řezání
§         s kovem – tvarování, proplétání drátu, práce s kovovou fólií
§         s přírodninami – sbírání, dotvá-ření, aranžování, opracovávání
§         s textilem – navlékání jehly, uzel, stříhání, šití-různé druhy stehů, našívání knoflíků a hadříků, lepení
§         s jiným materiálem -  se dřevem, modelovací hmotou, keramickou hlínou
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
§         se stavebnicemi – sestavování stavebnicových prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s jednoduchým návodem, předlo-hou nebo náčrtem podle pokynů i samostatně
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
§         jednoduché pěstitelské činnosti přiměřené věku dětí – pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
§         pozorování přírody – zaznamenávání výsledků pozorování, propojení učiva s prvoukou
PŘÍPRAVA POKRMŮ
§         stolování- chování, příprava stolu, úklid, oslavy narozenin, Vánoce, Velikonoce
§         pokrmech - zdobení cukroví, vajíček, sestavení jídelníčku, zdravá výživa
 
PRÁCE S TECHNICKÝMI MA-TERIÁLY
§         seznamování s novou technologií – základy práce na PC formou her odpovídající věku dítěte
§         seznámení se základními pojmy informační činnosti, s operačními systémy a jejich základními funkcemi, s jednoduchou údržbou počítače, s postupy při běžných problémech,
§         s metodami a nástroji vyhledávání informací podle pokynů
 
OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5
EV 3
EV 4
 
Cílové zaměření v 2. ročníku
 
Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Učivo
Průřezové téma
 
OVO:
§         vytváří jednoduchými postupy různé   předměty z rozličných materiálů
§         pracuje podle slovního návodu a předlohy
§         zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
§         provádí pozorování přírody
§         zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování
§         pečuje o nenáročné rostliny
§         připraví tabuli pro jednoduché stolování
§         chová se vhodně při stolování
§         dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, chrání své zdraví
§         seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší
§         zná historii českých svátků a zvyklostí
§         podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí
§         na PC poznává a využívá základní potřebné funkce, vyhledává informace
 
DV:
§         vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír
§         sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena
§         vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
§         opracovává a aranžuje přírodniny
§         udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
§         pracuje podle slovního návodu
§         zvládá jednoduché pracovní postupy
§         získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem
§         citlivě přistupuje ke své práci a okolí
§         umí pracovat se šablonou
§         sám volí např. barvy papíru, trhání v ohybu
§         učí se zacházet s různými nástroji
§         zvládá jednoduché opracování dřeva
§         spolupracuje ve dvojicích a větších skupinách
§         učí se respektovat požadavky bezpečnosti a hygieny práce
§         umí zhodnotit výsledek své pracovní činnosti
§         modeluje tvary podle předlohy
§         zvládá různé druhy stehů, našívání knoflíků
§         poznává různé druhy textilií a získává poznatky o jejich výrobě
§         pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně
§         učí se základním pěstitelským činnostem
§         vytváří si základy pracovních návyků
 
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁ-LEM
§         chápe vlastnosti materiálu
§         s papírem – mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání, skládání,konstruování, řezání
§         s kovem – tvarování, proplétání drátu, práce s kovovou fólií
§         s přírodninami – sbírání, dotvá-ření, aranžování, opracovávání
§         s textilem – navlékání jehly, uzel, stříhání, šití-různé druhy stehů, našívání knoflíků a hadříků, lepení
§         s jiným materiálem -  se dřevem, modelovací hmotou, keramickou hlínou
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
§         se stavebnicemi – sestavování stavebnicových prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s jednoduchým návodem, předlo-hou nebo náčrtem podle pokynů i samostatně
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
§         jednoduché pěstitelské činnosti přiměřené věku dětí – pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
§         pozorování přírody – zaznamenávání výsledků pozorování, propojení učiva s prvoukou
PŘÍPRAVA POKRMŮ
§         stolování- chování, příprava stolu, úklid, oslavy narozenin, Vánoce, Velikonoce
§         pokrmech - zdobení cukroví, vajíček, sestavení jídelníčku, zdravá výživa
 
PRÁCE S TECHNICKÝMI MA-TERIÁLY
§         seznamování s novou technologií – základy práce na PC formou her odpovídající věku dítěte
§         seznámení se základními pojmy informační činnosti, s operačními systémy a jejich základními funkcemi, s jednoduchou údržbou počítače, s postupy při běžných problémech,
§         s metodami a nástroji vyhledávání informací podle pokynů
 
OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5
EV 3
EV 4
 
 
Cílové zaměření ve 3. ročníku
 
 
Očekávané výstupy
Dílčí výstupy
Učivo
Průřezové téma
 
OVO:
§         vytváří jednoduchými postupy různé   předměty z rozličných materiálů
§         pracuje podle slovního návodu a předlohy
§         zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
§         provádí pozorování přírody
§         zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování
§         pečuje o nenáročné rostliny
§         připraví tabuli pro jednoduché stolování
§         chová se vhodně při stolování
§         dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce, chrání své zdraví
§         seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, některé si vyzkouší
§         zná historii českých svátků a zvyklostí
§         podílí se na ochraně a tvorbě životního prostředí
§         na PC poznává a využívá základní potřebné funkce, vyhledává informace
 
DV:
§         vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír
§         sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena
§         vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ
§         opracovává a aranžuje přírodniny
§         udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti
§         pracuje podle slovního návodu
§         zvládá jednoduché pracovní postupy
§         získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s různým materiálem
§         citlivě přistupuje ke své práci a okolí
§         umí pracovat se šablonou
§         sám volí např. barvy papíru, trhání v ohybu
§         učí se zacházet s různými nástroji
§         zvládá jednoduché opracování dřeva
§         spolupracuje ve dvojicích a větších skupinách
§         učí se respektovat požadavky bezpečnosti a hygieny práce
§         umí zhodnotit výsledek své pracovní činnosti
§         modeluje tvary podle předlohy
§         zvládá různé druhy stehů, našívání knoflíků
§         poznává různé druhy textilií a získává poznatky o jejich výrobě
§         pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně
§         učí se základním pěstitelským činnostem
§         vytváří si základy pracovních návyků
 
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁ-LEM
§         chápe vlastnosti materiálu
§         s papírem – mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání, skládání,konstruování, řezání
§         s kovem – tvarování, proplétání drátu, práce s kovovou fólií
§         s přírodninami – sbírání, dotvá-ření, aranžování, opracovávání
§         s textilem – navlékání jehly, uzel, stříhání, šití-různé druhy stehů, našívání knoflíků a hadříků, lepení
§         s jiným materiálem -  se dřevem, modelovací hmotou, keramickou hlínou
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
§         se stavebnicemi – sestavování stavebnicových prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s jednoduchým návodem, předlo-hou nebo náčrtem podle pokynů i samostatně
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
§         jednoduché pěstitelské činnosti přiměřené věku dětí – pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
§         pozorování přírody – zaznamenávání výsledků pozorování, propojení učiva s prvoukou
PŘÍPRAVA POKRMŮ
§         stolování- chování, příprava stolu, úklid, oslavy narozenin, Vánoce, Velikonoce
§         pokrmech - zdobení cukroví, vajíček, sestavení jídelníčku, zdravá výživa
 
PRÁCE S TECHNICKÝMI MA-TERIÁLY
§         seznamování s novou technologií – základy práce na PC formou her odpovídající věku dítěte
§         seznámení se základními pojmy informační činnosti, s operačními systémy a jejich základními funkcemi, s jednoduchou údržbou počítače, s postupy při běžných problémech,
§         s metodami a nástroji vyhledávání informací podle pokynů
 
OSV 1
OSV 2
OSV 3
OSV 4
OSV 5
EV 3
EV 4