Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČJ - 5. ročník

 

 
 

Vyučovací předmět:
Období – ročník:
2. období - 5. ročník
Počet hodin:
6+1

 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 5. ročník)
 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák:
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
    1.     čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
    2.     rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
    3.     posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
    4.     reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
    5.     vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
    6.     rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
    7.     volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
    8.     rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
    9.     píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
10.     sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
11.     porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu
12.     rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
13.     určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
14.     rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
15.     vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
16.     odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
17.     užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
18.     píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
19.     zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
20.     vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
21.     volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
22.     rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
23.     při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy


 
Vzdělávání v předmětu v 5. ročníkusměřuje k:
 
Komunikační a slohová výchova
·       čtení s porozuměním
·       rozlišuje a zaznamenává podstatné informace
·       reprodukuje sdělení a pamatuje si podstatná fakta
·       vytváří osnovu a na jejím základě krátký mluvený i písemný projev
·       volí náležitou intonaci i spisovnou výslovnost podle komunikační situace
·       správně píše jednoduché komunikační žánry
 
Jazyková výchova
·       rozšiřování slovní zásoby
·       stavba slova
·       základní orientace v lexikálním, syntaktickém i morfologickém pravopise
·       využívání správných tvarů slov v mluveném i písemném projevu
·       využívání jednoduchých vět i souvětí ke komunikaci
 
Literární výchova
·       poslechu literárních textů
·       zážitkovému čtení a naslouchání
·       tvořivým činnostem s literárním textem
·       poznávání základních literárních pojmů
 


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
OVO: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
DV: stále zdokonaluje techniku čtení
DV: pozná orientační prvky v textu
DV: snaží se číst s přednesem
DV: dodržuje hygienické návyky
při čtení
Praktické čtení
-   pozorné, plynulé přiměřeně rychlé, uvědomělé hlasité čtení, tiché čtení – pozorné čtení
Zdokonalování techniky čtení
Znalost orientačních prvků v textu
Porozumění čteným textům
Čtení s přednesem
Hygienické návyky při čtení
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, dovednosti pro učení a studium
 
OVO 2: rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
OVO: rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
DV: využívá slovníky a encyklopedie
Věcné čtení
-   čtení jako zdroj informací čtení vyhledávací – rozlišení podstatných a okrajových informací záznam podstatných informací
Využívání slovníků a encyklopedií
MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky, výběr slov a záběrů, identifikace základních orientačních prvků v textu
OVO 3: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
DV: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
Praktické naslouchání
-   ohleduplné, zdvořilé, vyjadřující kontakt s partnerem
Věcné naslouchání
-   pozorné, soustředěné, s aktivní reakcí na mluvčího, posuzování úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého sdělení
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSV 7 Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy,empatie a pohled
na svět očima druhého
OVO 4: reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
OVO: reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
DV: zaznamená slyšený projev a reaguje na něj otázkami
DV: sděluje své dojmy z naslouchání
 
Zaznamenávání slyšeného projevu
Reakce otázkami
Zapamatování podstatných fakt
Reprodukce obsahu slyšeného projevu
Zážitkové naslouchání
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů
OVO 5: vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
OVO: vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz
na záznamníku
DV: dokáže ústně podat zprávu a oznámení, umí vypravovat
DV: dodržuje základní komunikační pravidla
Základní komunikační pravidla
-   střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování
Komunikační žánry
-   dialog, telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku, zpráva, oznámení, vypravování
OSV 4 Psychohygiena:
dovednosti pro pozitivní naladění mysli, hledání pomoci při potížích
OSV 8 Komunikace: řeč těla, zvuků, slov, specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích, otevřená a pozitivní komunikace
OVO 6: rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
OVO: rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
Reklamy
MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení:
pěstování kritického přístupu
ke zpravodajství a reklamě, hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů)
OVO 7: volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
OVO: volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
Základy techniky mluveného projevu
-   vyjadřování závislé
na komunikačním záměru
Mimojazykové prostředky řeči
OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální      (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování)
OVO 8: rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
OVO:rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
Vyjadřování závislé na komunikační situaci
Využívání spisovné a nespisovné výslovnosti
Zdvořilé vyjadřování
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání
MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení
OVO 9: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
OVO: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
DV: odliší popis od vyprávění
DV: pozná rozdíl mezi soukromým
a úředním dopisem
DV: zdokonaluje techniku psaní
DV: dodržuje základní hygienické návyky při psaní
Upevňování techniky psaní
-   dodržování základních hygienických návyků při psaní
Komunikační žánry
-   zpráva, oznámení, dopis, popis, inzerát, tiskopisy – dotazník, dotazník, přihláška
OSV 7 Mezilidské vztahy: péče
o dobré vztahy
OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti
MV 2 Interpretace mediálního sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce
OVO 10: sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
OVO: sestaví osnovu vyprávění
a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnost
DV: účastní se na tvorbě třídního nebo školního časopisu
Vyprávění
Vytváření osnovy
Vytváření vlastního vyprávění s dodržováním časové posloupnosti
Třídní a školní časopis
MV 6 Tvorba mediálního sdělení: tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium
OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
 
DV: dodržuje zásady spisovné výslovnosti
DV: využívá v mluvené řeči tempo, intonaci přízvuky
DV: správně vyslovuje běžná cizí slova
Zásady spisovné výslovnosti
Modulace souvislé řeči
-   tempo, intonace, přízvuk
Výslovnost nejpoužívanějších cizích slov
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování – technika řeči
OVO 11: porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu
OVO: porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu
Slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení dovedností zapamatování
OVO 12: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
DV: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
Stavba slova
-   kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná
Dělení slov na konci řádku
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení
OVO 13: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu
OVO: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu
DV: určuje mluvnické kategorie podstatných jmen
DV: rozlišuje přídavná jména tvrdá a měkká
DV: určuje mluvnické kategorie sloves
DV: pozná zvratné sloveso
DV: rozliší slovesné tvary
Slovní druhy ohebné i neohebné
Podstatná jména
-   mluvnické kategorie – pád, číslo, rod vzor
Přídavná jména
-   rozlišení přídavných jmen tvrdých
a měkkých
Slovesa
-   mluvnické kategorie – osoba, číslo, způsob (oznamovací, rozkazovací), čas
Poznávání zvratných sloves
Jednoduché a složené slovesné tvary
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení
OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti
OVO 14: rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
OVO: rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
Slova spisovná a nespisovná
MV 6 Tvorba mediálního sdělení:
uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení
OVO 15: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
OVO: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
Základní skladební dvojice
Podmět holý a rozvitý
Přísudek holý a rozvitý
Část podmětová a část přísudková v neúplných základních skladebních dvojicích
OSV 10 Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
:
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu
OVO 16: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
OVO: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Věta jednoduchá a souvětí
Změna jednoduché věty v souvětí
MV 6 Tvorba mediálního sdělení:
uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení
OVO 17: užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
OVO: užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
Spojky a spojovací výrazy
Vnímání spojek a, i, ani, nebo,že, protože, když
OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti
OVO 18: píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
OVO: píše správně i/y ve slovech
po obojetných souhláskách
DV: uvědomuje si psaní předpon s-, z-, vz-
DV: použije pravidlo pro psaní předložek z, s (2. a 7. pád)
DV: učí se správně psát zeměpisné názvy
DV: koncovky podstatných jmen píše podle vzorů
DV: koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých píše podle vzorů
DV: správně řeší pravopis u sloves v přítomném čase
DV: pracuje s Pravidly českého pravopisu
Lexikální pravopis
-   vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná v rozšířené slovní zásobě
-   předpony s-, z-, vz – orientačně
-   vlastní jména národností, států planet
Morfologický pravopis
-   předložky s, z
-   koncovky podstatných jmen podle vzorů
-   pravopis sloves v přítomném čase
Pravidla českého pravopisu
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly
OVO 19: zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
OVO: zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Syntaktický pravopis
-   shoda přísudku s holým podmětem v jednoduchých případech
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly
OVO 20: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
OVO: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
DV: získává vztah k literatuře a čte knihy podle svých zájmů
Pocity a prožitky při poslechu a četbě
Vyjadřování dojmů z četby a poslechu
Výchova k čtenářství
OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená a pozitivní komunikace
OVO 21: volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
OVO: volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
DV: přednáší vhodné literární texty
DV: Zpracuje a přednese literární referát
DV: účastní se dramatizací a přijímá role
DV: tvoří podle svých schopností vlastní texty a ilustrace
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného literárního textu
Přednes vhodných literárních textů
Literární referáty
Dramatizace: nácvik hříčky, scénky
Vlastní tvořivé psaní
Vlastní výtvarný doprovod
OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí soutěže a konkurence
MV 7 Práce v realizačním týmu: utváření týmu, význam věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu
 
OVO 22: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
OVO: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Umělecké a neumělecké texty
MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních
OVO 23: při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
OVO: při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
DV: orientuje se v základních literárních druzích a žánrech
DV: zná časopisy pro děti a mládež
DV: orientuje se ve filmových
a televizních produkcích pro děti
DV: vyhledává informace, navštěvuje knihovnu
Literární druhy
-   poezie, próza, drama
Literární žánry
-   báseň, pohádka, bajka, povídka, divadelní představení
-   spisovatel, básník, herec, režisér
-   verš, rým, přirovnání
Časopisy pro děti a mládež
Film a televize
Poznávání informačních zdrojů
MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny a společnosti)
MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení