Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČJ - 4. ročník

 

 

Vyučovací předmět:
Období – ročník:
2. období - 4. ročník
 
6+2

 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 5. ročník)
 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák:
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
    1.     čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
    2.     rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
    3.     posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
    4.     reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
    5.     vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
    6.     rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
    7.     volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
    8.     rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
    9.     píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
10.     sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
11.     porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu
12.     rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
13.     určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
14.     rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
15.     vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
16.     odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
17.     užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
18.     píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
19.     zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
20.     vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
21.     volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
22.     rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
23.     při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
 
Vzdělávání v předmětu v 4. ročníkusměřuje k:
 
Komunikační a slohová výchova
·       čtení s porozuměním potichu i nahlas
·       reprodukci přiměřeně složitých sdělení
·       náležité intonaci podle komunikačního záměru
·       užívání spisovné výslovnosti
·       psaní jednoduchých komunikačních žánrů
 
Jazyková výchova
·       rozvíjení slovní zásoby
·       rozlišování spisovných a nespisovných tvarů
·       rozlišování slovních druhů a jejich využívání v gramaticky správných tvarech v mluveném projevu
·       rozlišování věty jednoduché a souvětí, užívání vhodných spojovacích výrazů
·       rozvíjení základů správného pravopisu
 
Literární výchova
·       poslechu literárních textů
·       zážitkovému čtení a naslouchání
·       tvořivým činnostem s literárním textem
·       orientaci v základních literárních pojmech
 


 


Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČTENÍ
OVO 1: čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu
i nahlas
DV: ví, co obsahuje dodržování správné techniky čtení
DV: podle svých schopností přečte předem připravený text správnou technikou čtení
DV: po tichém čtení je schopen reprodukovat text - zachytí posloupnost děje
DV: čte s porozuměním textu
DV:snaží se přednes čteného textu
DV: dodržuje hygienické návyky
při čtení
Praktické čtení
-   pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé
Uvědomělé hlasité čtení
-   dodržování správné techniky čtení
Tiché čtení
-   schopnost reprodukce posloupnosti děje
Čtení s porozuměním
Čtení s přednesem
Hygienické návyky při čtení
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
dovednosti pro učení a studium
OVO 2: rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
DV: rozumí pojmům podstatné a okrajové informace
DV: ve vhodné úpravě zaznamená s pomocí učitele podstatné informace
DV: začíná používat slovník a encyklopedii
Věcné čtení
-   čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací (klíčová slova a věty)
Záznam podstatných informací
Literární slovník, encyklopedie
MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky, výběr slov a záběrů
identifikace základních orientačních prvků v textu
NASLOUCHÁNÍ
OVO 3: posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
DV: je ohleduplný a zdvořilý k partnerovi, navazuje s ním kontakt
DV: odliší od sebe jednoduché druhy sdělení
Praktické naslouchání
-   zdvořilost, ohleduplnost, kontakt s partnerem
Posuzování úplnosti jednoduchého sdělení
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSV 7 Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy, empatie a pohled
na svět očima druhého
OVO 4: reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
DV: při naslouchání je pozorný, ohleduplný, aktivní, zná roli mluvčího a posluchače, uvědomuje si střídání rolí
DV: rozliší podstatná fakta ve sdělení, v případě potřeby využívá kladení otázek; snaží se správně sdělení reprodukovat
DV: pojmenuje situace, které může nesprávně reprodukovaný obsah sdělení způsobit
DV: sděluje své dojmy a pocity
Věcné naslouchání
-   pozorné, soustředěné, aktivní
role mluvčího a posluchače, střídání rolí
Reprodukce přiměřeně složitého sdělení, reprodukce podstatných fakt, kladení otázek
Záznam slyšeného projevu
Zážitkové naslouchání
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů
MLUVENÝ PROJEV
OVO 5: vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
DV: používá základní komunikační pravidla
DV: dokáže správně oslovit, zahájit i ukončit dialog i telefonický rozhovor
DV: rozpozná odlišné vedení a obsah telefonického rozhovoru (přivolání pomoci, linka bezpečí, běžný hovor, manipulativní hovor – cizí osoba)
DV: pozná, když uslyší záznamník, ví, kdy začít se zanecháním vzkazu
Základní komunikační pravidla
-   střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, oslovení, zahájení a ukončení dialogu
Komunikační žánry
-   dialog, telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku, vypravování vlastních zážitků, popis osob, zvířat, věcí
OSV 4 Psychohygiena:
dovednosti pro pozitivní naladění mysli, hledání pomoci při potížích
OSV 8 Komunikace: řeč těla, zvuků, slov, specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích, otevřená a pozitivní komunikace
OVO 6: rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
DV: vyjmenuje, kde a jakým způsobem se setkává s reklamou
DV: podle vlastních zkušeností a znalostí odhaluje cíl reklamy, její manipulativnost
Reklamy
MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství
a reklamě
OVO 7: volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
DV: zná a uvědoměle využívá techniku mluveného projevu
DV: odhadne, jak působí intonace, pauzy a tempo na jiného člověk
DV: vyjadřuje se podle svého komunikačního záměru a komunikační situace
Základy techniky mluveného projevu
-   intonace, přízvuk, pauzy, plynulost, zvukové prostředky řeči
Vyjadřování závislé
na komunikační situaci
a komunikačním záměru
Mimojazykové prostředky řeči
Zdvořilé vyjadřování
OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální      (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování)
OVO:8: rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
DV: rozliší spisovnou a nespisovnou výslovnost
DV: zná situace, kde by se měl spisovný jazyk používat
Výběr vhodných jazykových prostředků podle komunikační situace
Spisovná a nespisovná výslovnost
 
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání
MkV 1 Kulturní diferenciace:
poznávání vlastního kulturního zakotvení
PÍSEMNÝ PROJEV
OVO 9: píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
DV: podle daného návodu napíše obsahově i formálně správně vzkaz, oznámení, pozvánku i zprávu
DV: umí číst tiskopisy, uvědomuje si potřebnost a důležitost uváděných údajů
DV: zná a dodržuje techniku psaní, především úhlednost a čitelnost
DV: dodržuje hygienické návyky
při psaní
DV: kontroluje své písemné projevy
Technika psaní
-   úhledný, přehledný, čitelný písemný projev
Kontrola vlastních textů
Hygienické návyky při psaní
Žánry písemného projevu
-   vzkaz, oznámení, pozvánka, zpráva, vypravování, popis, dopis, jednoduché tiskopisy - dotazník, přihláška
OSV 7 Mezilidské vztahy: péče o dobré vztahy
OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti
MV 2 Interpretace mediálního sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce
OVO 10: sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
DV: rozpozná základní části osnovy vyprávění, s pomocí učitele vytváří a zapisuje podrobněji její jednotlivé části
DV: dokáže předložené osnovy využívat
DV: seznámí se s odlišnostmi
mezi vyprávěním, popisem a dopisem, získané informace prakticky dokáže využít, začíná využívat informace
ze slovníku a encyklopedie
Vytváření osnovy
Základní části osnovy
Využívání osnovy při psaní vypravování, popisu, dopisu
Vypisování jednoduchých údajů
ze slovníku a encyklopedie
MV 6 Tvorba mediálního sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení
OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
OVO 10: spisovně vyslovuje česká a nejčastěji užívaná cizí slova
OVO: zná zásady spisovné výslovnosti
DV: moduluje souvislou řeč
DV: člení souvislou řeč
Zásady spisovné výslovnosti
Modulace souvislé řeči
Členění souvislé řeči
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly a sebeovládání
OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování – technika řeči
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV
OVO 11: porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu
DV: orientuje se v uváděných pojmech a dokáže je od sebe odlišit i využívat
Slovní zásoba
-   slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení dovedností zapamatování
OVO 12: rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
DV: naznačí stavbu slova – kořen, předponu a příponovou část
DV: učí se správně využívat stavbu slova při dělení slov
DV: v příponové části odlišuje
při skloňování a časování koncovku
Stavba slova
-   kořen, předpona, přípona
Dělení slov na konci řádku
Rozlišení přípony a koncovky při skloňování a časování
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení
TVAROSLOVÍ
OVO 13: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu
DV: zná správné otázky a další pomůcky při rozlišování slovních druhů a používá je
DV: skloňuje a časuje slova, uvědomuje si gramaticky správné tvary
DV: určuje základní mluvnické kategorie, zvratná slovesa
Slovní druhy ohebné a neohebné
Skloňování podstatných jmen
Mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor
Časování sloves
Mluvnické kategorie: osoba,číslo, čas
Rozlišování zvratných sloves
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení
OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti
OVO 14: rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
DV: Rozliší slova spisovná a nespisovná
DV:Zachytí nespisovné tvary slov i odlišnou výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin
Spisovné a nespisovné tvary slov
Odlišná výslovnost hlásek v nespisovných tvarech slov
MV 6 Tvorba mediálního sdělení:
uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení
SKLADBA
OVO 15: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
DV: vyhledá úplnou základní skladební dvojici ve větě jednoduché
a označí ji
DV: pozná věty jednoduché, které nemají úplnou základní skladební dvojici, a určí jejich základ
DV: orientuje se v pořádku slov
ve větě
Základní skladební dvojice
Neúplná základní skladební dvojice
Základ věty
Pořádek slov ve větě
OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu
OVO 16: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
DV: podle počtu sloves bezpečně rozliší větu jednoduchou od souvětí DV: podle počtu sloves spočítá počet vět v souvětí, všímá si spojovacích výrazů
Věta jednoduchá a souvětí
Určování počtu vět v souvětí
MV 6 Tvorba mediálního sdělení:
uplatnění a
 výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení
OVO 17: užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
DV: pozná nevhodný výběr spojovacího výrazu v závislosti
na smysluplnosti sdělení
Spojky a jiné spojovací výrazy v souvětí
Obměna spojek a spojovacích výrazů
OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti
PRAVOPIS
OVO 18: píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
DV: přiřazuje k vyjmenovaným slovům i slova příbuzná – odůvodní pravopis
DV: učí se využívat pomůcky
při řešení správného pravopisu – např. Pravidla českého pravopisu
DV: vysvětlí pravidlo psaní předložek z, s (2. a 7. pád)
DV: zeměpisné názvy
DV: orientuje se ve správném psaní koncovek sloves v přítomném čase
Lexikální pravopis
-   vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná
-   psaní předložek z, s
-   předpony od-, nad-, před-, pod-,
roz-, bez-
-   vlastní jména nejvýznamnějších hor, řek, států
Morfologický pravopis
-   koncovky podstatných jmen podle vzorů slovesa v přítomném čase
Pravidla českého pravopisu
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly
OVO 19: zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
DV: řeší správně shodu přísudku s podmětem v psaném projevu
Syntaktický pravopis
-   shoda přísudku s holým podmětem v jednoduchých případech
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ
OVO 20: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
DV: pojmenovává své dojmy z četby, učí se je vyjadřovat slovně, výtvarně i dramaticky
DV: získává vztah k literatuře a čte knihy podle vlastního zájmu
Zážitkové čtení a naslouchání
-   získávání pocitů a dojmů
při poslechu i četbě literárních textů
Vyjadřování zážitků slovně, písemně, kresbou, dramatizací
Rozvoj čtenářství
OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená a pozitivní komunikace
TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM
OVO 21: volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
DV: přednáší vhodné literární texty
DV: před ostatními spolužáky dokáže reprodukovat předem připravený text
DV: podle zadané osnovy napíše literární text na dané téma
DV: účastní se dramatizací a přijímá role
DV: vytváří vlastní ilustrace k literárním textům
Tvořivé činnosti s literárním textem
-   přednes básní a prózy
-   dramatizace-nácvik hříčky, scénky
-   volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
-   vlastní tvořivé psaní
-   vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSV 9 Kooperace a kompetice:
rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí soutěže a konkurence
MV 7 Práce v realizačním týmu:
utváření týmu, význam věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu
ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY
OVO 22: rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
DV: rozlišuje pojmy umělecký a neumělecký text
DV: pojmenovává na základě nabídky různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Umělecké a neumělecké texty
Základní charakteristika uměleckých
a neuměleckých textů, jejich rozlišnosti
MV 1 Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
: rozlišování zábavních prvků ve sdělení
od informativních
OVO 23: při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
DV: zná základní literární druhy
DV: odliší od sebe pohádku, bajku a povídku
DV: používá a dovede vysvětlit pojmy spisovatel, básník, báseň próza
DV: vyznačí v básni slova, která se rýmují; odlišuje pojmy rým - verš
DV: na základě vlastních zkušeností objasní rozdílnou roli herce a režiséra
DV: využívá k četbě časopisy pro děti
DV: navštěvuje knihovnu
DV: orientuje se ve filmových a televizních produkcích pro děti
Základní literární pojmy
-   literární druhy – poezie, próza, drama
-   literární žánry – báseň, pohádka, bajka, povídka
-   spisovatel, básník, báseň, próza
-   verš, rým, přirovnání
-   divadelní přestavení, herec, režisér
Časopisy pro děti
Film a televize
MV 5 Fungování a vliv médií
ve společnosti
: vliv médií na kulturu
(role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny a společnosti)
MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení