Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk - 2. ročník

 

 
Vzdělávání v předmětu Český jazyk v 2. ročníku směřuje k:
 
Komunikační a slohová výchova
·       Zdokonalování techniky čtení
·       Poslechu různých textů a práci s nimi
·       Orientaci ve slovnících a encyklopediích
·       Seznámení s útvary společenského styku, vypravování
·       Úpravnému a čitelnému projevu
·       Docvičování tvarů psacího písma
·       Kultivovanému projevu
 
Jazyková výchova
·       Učení o větě
·       Správnému řazení slov ve větě a vět v textu
·       Osvojení pravopisu – jevy ú/ů, ě, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, velká písmena
·       Osvojení základních druhů slov
·       Poznávání slovních významů
·       Dělení slova na slabiky
 
Literární výchova
·       poslechu literárních textů
·       zážitkovému čtení a naslouchání
·       tvořivým činnostem s literárním textem
·       poznávání základních literárních pojmů


 Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČTENÍ
OVO 1: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
OVO 2: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
DV: rozvíjí plynulé čtení krátkých méně náročných textů
DV: zdokonaluje techniku čtení
DV: porozumí jednoduchým textům
DV: při čtení získává informace a nachází klíčová slova
DV: zlepšuje hygienické návyky
při čtení
Praktické čtení
-   pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé čtení
Zdokonalování techniky čtení
Cvičné texty pro nácvik techniky čtení
Porozumění jednoduchým textům
Věcné čtení
-   čtení jako zdroj informací
-   čtení vyhledávací (klíčová slova)
Hygienické návyky při čtení
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení dovednosti a zapamatování cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
NASLOUCHÁNÍ
OVO 2: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
DV: chápe jednoduché mluvené pokyny a reaguje na ně
Reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení
OSV 1 Rozvoj sociálních schopností:
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování, cvičení empatického a aktivního naslouchání
OVO 3: respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
DV: učí se respektovat základní komunikační pravidla v rozhovoru
DV: snaží se vyjádřit svůj zážitek z naslouchání
Praktické naslouchání
-   zdvořilé, ohleduplné, vyjádření kontaktu
Věcné naslouchání
-   pozorné, soustředěné, s aktivní reakcí
-   role mluvčího a posluchače
Zážitkové naslouchání
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání
OSV 7 Mezilidské vztahy:
chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
MLUVENÝ PROJEV
OVO 4: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
DV: je schopen poznat chyby
ve správné výslovnosti, snaží se správně vyslovovat
Jazykolamy, řečová cvičení
Správná výslovnost, poznávání chyb ve výslovnosti
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebe-ovládání, regulace vlastního jednání a prožívání
OVO 5:v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
DV: zdokonaluje techniku mluveného projevu používání správného dýchání a tempa řeči v mluvených projevech
Technika mluveného projevu
Cvičení zaměřená na hospodaření s dechem a užití správného tempa řeči
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
OVO 6: volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
DV: učí se volit vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních situacích
DV: vštěpuje si základní komunikační pravidla
Vhodný výběr jazykových prostředků, mimika, gesta
Základní komunikační pravidla
-   oslovení, zahájení a ukončení dialogu, role mluvčího a posluchače, střídání rolí, zdvořilost
OSV 8 Komunikace: řeč těla, zvuků, slov
OVO 7: na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev
OVO 11: seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
podle nich jednoduchý příběh
DV: učí se tvořit krátké mluvené projevy
DV: vypráví příběh podle obrázků
Komunikační žánry
-   pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz, dialog na základě obrazového materiálu
OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: dovednost rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OVO 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích
PÍSEMNÝ PROJEV
OVO 8: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
DV: upevňuje si základní hygienické návyky spojené se psaním
Správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení
OVO 9: píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
DV: v zásadě píše správné tvary písmen a číslic, obvykle správně spojuje písmena i slabiky, učí se kontrolovat vlastní písemný projev
DV: vštěpuje si zásady techniky psaní
Technika psaní
-   úhledný, čitelný, přehledný písemný projev
Docvičování tvarů psacího písma, málo používaná písmena malé i velké abecedy (X, Y, W)
Kontrola písemného projevu
OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací – uvolnění, relaxace
OVO 10: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 
DV: učí se psát věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
DV: píše poznané jednoduché žánry písemného projevu
Žánry písemného projevu
-   adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, obrázková osnova vypravování, jednoduchá osnova vypravování
OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OVO 12: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
DV: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky
a slabiky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
DV: umí dělit hlásky
DV: snaží se používat zásady modulace souvislé řeči
Slovo – hlásky, slabiky
Dělení hlásek
Sluchové rozlišení hlásek
Modulace souvislé řeči
-   tempo, intonace, přízvuk, hlasitost
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OVO 13: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná
OVO 14: porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
DV: učí se porovnávat a třídit slova podle zobecněného významu
DV: významy podstatných jmen
Významy slov
Slova podle zobecněného významu
Podstatná jména
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: Cvičení dovedností zapamatování
MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky
ve sdělení – výběr slov
OVO 15: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
DV: seznamuje se se slovními druhy, poznává podstatná jména a slovesa v základním tvaru
Slovní druhy
-   podstatná jména
-   slovesa v základním tvaru
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení
OVO 16: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
DV: učí se užívat v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen a sloves
Správné gramatické tvary podstatných jmen a sloves v mluveném projevu
OSV 8 Komunikace: komunikační dovednost
MV 5 Vliv medií na každodenní život
OVO 17: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
 
DV: vytváří jednoduchá souvětí, učí se vybírat spojky nebo spojovací výrazy
Věta, pořádek slov ve větě
Řazení vět v textu
OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu
OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
 
DV: poznává v textu druhy vět podle postoje mluvčího
DV: rozeznává správná interpunkční znaménka ve větách oznamovacích, tázacích, rozkazovacích
Věty podle postoje mluvčího
Interpunkční znaménka
-   tečka, vykřičník, otazník
OSV 3 Sebekontrola, sebeovládání:
cvičení sebekontroly, sebeovládání
OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro verbální sdělování
OVO 19: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena
na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
DV: odůvodňuje a píše správně: i/y
po tvrdých a měkkých souhláskách, dě,tě,ně, ú/ů,bě, pě, vě mimo morfologický šev, párové souhlásky
DV: píše velká písmena na začátku vět a v typických příkladech vlastních jmen osob a zvířat
Pravopis lexikální
-   y/i po tvrdých a měkkých souhláskách
-   ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě mimo morfologický šev
-   orientačně párové souhlásky
-   velká písmena na začátku vět
-   vlastní jména osob a zvířat
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ
OVO 21: vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
DV: snaží se rozpoznat své zážitky z četby a vyjadřovat své dojmy
a pocity
Zážitky z čtení a naslouchání
Vyjadřování dojmů a pocitů z četby literárních textů
OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená pozitivní komunikace
TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM
OVO 20: čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
OVO 23: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopnost
DV: vypravuje příběh čteného nebo slyšeného literárního textu
DV: přednáší vhodné literární texty
DV: účastní se dramatizací, přijímá role
DV: vytváří vlastní ilustrace k literárním textům
Vypravování čteného a slyšeného textu
Přednes vhodných literárních textů
Dramatizace
Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: regulace vlastního jednání a prožívání, vůle
OSV 4 Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli
OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY
OVO 22: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
DV: rozliší vyjadřování v próze
a ve verších
DV: orientuje se v pojmech básník, spisovatel, kniha, čtenář
DV: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pozná básničku
DV: poznává a navštěvuje divadelní představení
Literární druhy
-   poezie, próza
Literární pojmy
-   básník, spisovatel, kniha, čtenář
Literární žánry
-   básně, pohádky, ostatní vypravování, divadelní představení
OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce
MV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení