Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku
 

Vyučovací předmět:
Období – ročník:
1. období – 1. ročník
Počet hodin:
8 + 1
Učební texty:
 

 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 3. ročník)
 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
    1.     plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
    2.     porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
    3.     respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
    4.     pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
    5.     v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
    6.     volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
    7.     na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
    8.     zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
    9.     píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
10.     píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
11.     seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
12.     rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
13.     porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
14.     porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
15.     rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
16.     užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
17.     spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
18.     rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
19.     odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
20.     čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
21.     vyjadřuje své pocity z přečteného textu
22.     rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
23.     pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 


 
Vzdělávání v předmětu Český jazyk v 1. ročníku směřuje k:

Komunikační a slohová výchova
·       čtení písmen, slov, vět
·       čtení s porozuměním
·       naslouchání
·       psaní vět
·       kultivovanému projevu na úrovni věku
 
Jazyková výchova
·       správné výslovnosti hlásek
·       rozvoji slovní zásoby
·       chápání významu slov
·       rozlišování - hlásky, slova, věty
 
Literární výchova
·       poslechu literárních textů
·       zážitkovému čtení a naslouchání
·       tvořivým činnostem s literárním textem
·       poznávání základních literárních pojmů
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
ČTENÍ
OVO 1: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti
DV: pozná všechna písmena v tištěném i psaném textu
DV: skládá slova a věty
DV: používá základy techniky čtení
DV: čte jednoduché texty
Hlásky, písmena, slabiky, slova, texty podle zvolené nácvikové metody čtení (analyticko-syntetická, genetická, globální)
Skládání slov a vět
Rozvoj techniky čtení
Čtení jednoduchého písemného projevu
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení dovednosti a zapamatování
OVO 2: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
DV: rozumí čteným slovům, větám
a textům
DV: vštěpuje si hygienické návyky
při čtení
Praktické čtení
-   pozorné, přiměřeně rychlé
Věcné čtení
-   porozumění slovům, větám
Hygienické návyky při čtení
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti soustředění
NASLOUCHÁNÍ
OVO 3: respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
DV: učí se naslouchat druhým, být pozorný a vyjadřovat svá přání
DV: chápe roli mluvčího
a posluchače
DV: reaguje na jednoduché pokyny
a sdělení
Praktické naslouchání
Věcné naslouchání
Reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení
Základní komunikační pravidla
-   pozornost, naslouchání, role mluvčího a posluchače
OSV 1 Rozvoj sociálních schopností: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSV 7 Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, empatie
a pohled na svět očima druhého
OSV 8 Komunikace: cvičení pozorování, cvičení emfatického
a aktivního naslouchání
 
 
 
 
MLUVENÝ PROJEV
 
OVO 4: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
DV: vyslovuje správně všechny hlásky, opravuje nesprávnou výslovnost
Správná výslovnost, řečová cvičení, oprava nesprávné výslovnosti
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání
OVO 5: v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 
DV: využívá hlasových a dechových cvičení
DV: vštěpuje si základy mluveného projevu
Základy mluveného projevu
-   dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, přiměřené tempo
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
OVO 6: volí vhodné verbální
i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
DV: používá verbální a nonverbální prostředky řeči
DV: poznává základní komunikační pravidla
Rozvoj slovní zásoby
Verbální a nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta)
Základní komunikační pravidla
-   role mluvčího a posluchače, zdvořilost, střídání rolí
OSV 8 Komunikace: řeč těla, zvuků, slov
OVO 7: na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
DV: dokáže vypravovat mluvený nebo slyšený text
DV: vytvoří krátké komunikační žánry
Reprodukce textu
Krátké komunikační žánry
-   pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz
OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: dovednost rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OVO 11: seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
DV: vypráví podle obrázků příběh, pracuje s obrazovými materiály
Vypravování na základě obrazového materiálu
OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích
PÍSEMNÝ PROJEV
OVO 8: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
DV: učí se základním hygienickým návykům při psaní
Správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení
OVO 9: píše správné tvary písmen
a číslic, správně spojuje písmena
i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
DV: učí se psát správné tvary písmen a číslic, správně spojuje slabiky, slova, píše krátké věty
DV: poznává správnou techniku psaní
Technika psaní
-   čitelný a přehledný písemný projev, úhlednost, úprava
Psaní jednotlivých písmen, číslic, spojování písmen a slabik, psaní slov, psaní krátkých vět
OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací – uvolnění, relaxace
OVO 10: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
DV: opisuje a přepisuje jednoduché texty
DV: píše jednoduchá sdělení, krátké žánry písemného sdělení
Opisy, přepisy, interpunkční znaménka
Psaní jednoduchých sdělení
Žánry písemného projevu
-   vzkaz, pozvánka, zápis do notýsku
OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
OVO 12: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
DV: učí se rozlišovat zvukovou
a grafickou podobu slov, člení slova na hlásky, učí se odlišit krátké
a dlouhé samohlásky
DV: výslovnost souhláskových skupin
DV: intonace vět
Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek dlouhých a krátkých, souhlásek a souhláskových skupin, intonace vět
Rozlišování zvukové a grafické podoby slova
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV
OVO 13: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
DV: poznává a porovnává významy slov
Slova a pojmy
Význam slov
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení dovedností zapamatování
OVO 14: porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
DV: porovnává a třídí slova podle stanoveného hlediska
DV: rozšiřuje si slovní zásobu
Porovnávání slov podle zobecňujícího významu
Slovní zásoba
MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky
ve sdělení – výběr slov
TVAROSLOVÍ
OVO 15: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
DV: používá správné tvary
Poznávání správných tvarů slov
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:řešení problémů, dovednosti pro učení
OVO 16: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
DV: používá správné gramatické tvary podstatných a přídavných jmen
i sloves v mluveném projevu
Poznávání správných tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a sloves v mluveném projevu
OSV 8 Komunikace: komunikační dovednost
MV 5 vliv medií na každodenní život
SKLADBA
OVO 17: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
DV: učí se tvořit jednoduchá souvětí
DV: správně řadí slova ve větě
DV: používá základní interpunkční znaménka ve větách
Spojování slov do vět
Stavba věty
Pořádek slov ve větě
Interpunkční znaménka ve větě
OSV 10: Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu
OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
DV: čte věty se správnou intonací podle postoje mluvčího
Modulace souvislé řeči
-   intonace ve větách oznamovacích, tázacích, rozkazovacích
OSV 3 Sebekontrola, sebeovládání:
cvičení sebekontroly, sebeovládání
PRAVOPIS
OVO 19: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena
na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
DV: odlišuje v písmu krátké dlouhé samohlásky
DV: používá základní interpunkční znaménka
DV: píše správně hlásky, slabiky, slova, věty
DV: používá velká písmena
na začátku vět
Lexikální pravopis
-   odlišování krátké a dlouhé samohlásky
-   používání tečky, čárky, otazníku, vykřičníku
-   správné psaní hlásek, slabik, slov, vět
Velká písmena na začátku vět
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly

 


Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku
 

Vyučovací předmět:
Období – ročník:
1. období – 2. ročník
Počet hodin:
8+1
Učební texty:
 

 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 3. ročník)
 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
    1.     plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
    2.     porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
    3.     respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
    4.     pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
    5.     v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
    6.     volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
    7.     na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
    8.     zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
    9.     píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
10.     píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
11.     seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
12.     rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
13.     porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
14.     porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
15.     rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
16.     užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
17.     spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
18.     rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
19.     odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
20.     čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
21.     vyjadřuje své pocity z přečteného textu
22.     rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
23.     pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností