Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglický jazyk

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. a 2.  ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
1. období -  1 . - 2. ročník
Počet hodin:
1 hodina týdně

 
 

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
 
RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění
používá abecední slovník učebnice
 

 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
 
OVO1.-vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
 
 
-vybaví si slovní zásobu v daných okruzích
Rodina
Domov
Volný čas
Číslice 0-10
Barvy, motivační říkanky a písně
OSV – 2 informace o mé osobě
MkV-2- tolerantní vztahy s jinými lidmi
 
 
OVO2.-rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
 
 
- pozdraví a poděkuje
 
-rozumí jednoduchým pokynům ve třídě
Pozdrav
Poděkování
Pokyny ve třídě
 
 
 
OSV-3- regulace vl. chování
 
 
OVO3.-rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 
 
- napíše krátká sdělení
 
 
-vybaví si a reprodukuje angl. abecedu
Adresa
Blahopřání
Pozdrav z prázdnin
Anglická abeceda
 
 
 
OVO4.-pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění
 
 
- utvoří větu jednoduchou, zápor a otázku 
Věta jednoduchá
Otázka, zápor u slovesa být
Člen určitý a neurčitý
 

Vzdělávací obsah předmětu v 3. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
1. období -  3. ročník
Počet hodin:
3

 
 

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
 
RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění
používá abecední slovník učebnice
 

 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
 
OVO1.-vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
 
 
-vybaví si slovní zásobu v daných okruzích
Rodina
Domov
Volný čas
Číslice 0-10
Barvy, motivační říkanky a písně
OSV – 2 informace o mé osobě
MkV-2- tolerantní vztahy s jinými lidmi
 
 
OVO2.-rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
 
 
- pozdraví a poděkuje
 
-rozumí jednoduchým pokynům ve třídě
Pozdrav
Poděkování
Pokyny ve třídě
 
 
 
OSV-3- regulace vl. chování
 
 
OVO3.-rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 
 
- napíše krátká sdělení
 
 
-vybaví si a reprodukuje angl. abecedu
Adresa
Blahopřání
Pozdrav z prázdnin
Anglická abeceda
 
 
 
OVO4.-pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění
 
 
- utvoří větu jednoduchou, zápor a otázku 
Věta jednoduchá
Otázka, zápor u slovesa být
Člen určitý a neurčitý
 
 
OVO5.-používá abecední slovník učebnice
 
 
- orientuje se a používá slovníček v učebnici
- slovní zásoba učebnice
 

 


Vzdělávací obsah předmětu ve 4. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2. období – 4. ročník
Počet hodin:
3 hodiny

 

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
 
Na konci 2.období základního vzdělávání žák :
Receptivní řečové dovednosti
1.      rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
2.      rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci
3.      čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
4.      vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
5.      používá dvojjazyčný slovník
Produktivní řečové dovednosti
6.      sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
7.      reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
8.      obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
Interaktivní řečové dovednosti
9.      aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
Receptivní řečové dovednosti
 
 
OVO1: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
 
 
-vybaví si slovní zásobu daného tématu
Časové údaje( dny v týdnu, měsíce))
Domov-místo, kde bydlím
Počasí
Číslice 0-100
Nákupy, volný čas
Zvyky a tradice-Vánoce, Velikonoce
MkV1- zvyky a tradice
 
OVO2: rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických mate-riálů (časopisy, obrazové a po-slechové materiály) a využívá je při své práci
 
-seznamuje se s jednoduchými  autentickými materiály
 
Motivační písničky a říkanky
Autentické ilustrativní materiály, krátké poslechové ukázky k tématům
 
MkV 1- písně, poezie ang .mluvících zemí
 
OVO3: čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 
-čte nahlas krátké texty, napodobuje předkládanou správnou výslovnost
 
Krátké texty k tématickým okruhům
 
 
OVO4: vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 
-orientuje se v krátkém textu, odpoví jednoduše na položenou otázku
 
Komiksy, jednoduché příběhy na daná témata, říkanky
 
MkV 2- příběhy dětí
VMEGS1 – život dětí v jiných zemích
OVO5: používá dvojjazyčný slovník
 
-orientuje se v anglické abecedě, používá slovník učebnice
Anglická abeceda
 
Produktivní řečové dovednosti
OVO7: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 
 
 
-reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku
-seřadí věty podle kontextu ( pořadí)
- reprodukuje krátkou konverzaci na známé téma
Říkanky a písničky
 
Orientace v textu, překlad textu
Hra v rolích
Přít. čas, in. čas ( to have, to be, zákl. předložky místa, frekven. příslovce)
 
Interaktivní řečové dovednosti
OVO9: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci
 
 
-vybaví si pozdravy při setkání a loučení s dítětem i dospělým,
-sestaví odpověď na jednoduchou otázku při konverzaci
-sdělí, co má a nemá rád
-zeptá se na množství
Pozdravy
Hra v rolích, modelové situace na dané téma
Určení místa, popis počasí,nákup zboží v obchodě)
 
 

 


Vzdělávací obsah předmětu v 5. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2. období
Počet hodin:
3 hodiny

 
 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
 
Na konci 2.období žák :
Receptivní řečové dovednosti
1.                                rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
2.                                rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci
3.                                čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
4.                                vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
5.                                používá dvojjazyčný slovník
Produktivní řečové dovednosti
6.                                sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
7.                                reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
8.                                obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
Interaktivní řečové dovednosti
9.                               aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci
 


 

 
Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
 
 
OVO 1: rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
 
 
-vybaví si a používá slovní zásobu daného jednoduchého tématu,
 
Naše město
Popis domu
Školní rozvrh
Volný čas
Počasí
 
 
 
OVO 2:rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci
 
 
 
-využívá jednoduché autentické materiály k získávání potřebných informací
-rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, např. na vývěskách, plakátech nebo v katalozích 
Vyučovací předměty v angl. skole, rozvrh, prázdniny
Písničky, říkanky
Nákupy- ceny výrobků, potravin, plakátky, vývěsky
Tradice, zvyky ( Vánoce, Velikonoce, Valentýn…)
 
VMEGS 2- vzdělávání mladých Evropanů
 
 
 
 
VMEGS -1 zvyky a tradice
 
OVO 3:čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 
 
-čte krátké jednoduché texty.
-chápe obsah jednoduchých osobních dopisů.
Komiksy, krátké texty na daná témata
Osobní dopis
 
Adresa
 
 
OVO 4:vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 
 
 
-vyhledá konkrétní informace v jednoduchém textu, pochopí jejich smysl,dokáže se zeptat na konkrétní věc.
Práce s textem, doplňování textu
Orientace v plánku města, instrukce , jak se dostanu…, možnosti činností ve městě
 
 
 
OVO5: používá dvojjazyčný slovník
 
 
-aktivně pracuje s dvojjazyčným slovníkem, orientuje se ve zkratkách symbolech
 
Vyhledávání slovní zásoby, překlady textů
 
 
 
 
 
OVO 6: sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
 
-používá fráze a věty.
-sestaví gramaticky a formálně správně  jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb
 
Vazba there is, there are
Sloveso to be, to have got
Sloveso can, must
Předl. místa in, between,
Rozkazovací způsob
Přít. čas prostý
 
 
OVO 7: reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 
 
 
-při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané fráze a spojení.
 
Můj svět
Popis mého domu
Naše město
Můj rozvrh
Můj volný čas - koníčky
Počasí – jednoduchý popis situace
 
 
 
OVO8: obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
 
-při obměňování textu využívá známou slovní zásobu, fráze a spojení
-využívá synonyma, antonyma
-doplní text podle kontextu
-seřadí věty podle obsahu
Antonyma, synonyma
 
 
 
OVO 9: aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci
 
-zvládá jednoduchou společenskou konverzaci
-za podpory učitele udrží průběh konverzace v modelové situaci
-klade jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídá
-nerozumí-li, znova si vyžádá sdělení informace.
 
Volný čas, moje koníčky, denní program, vyjádření času
Představení blízkých osob( co chtějí, co mají rádi, zaměstnání)
OSV4 –organizace a plánování volného času